Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1063 Utkom från trycket den 1 augusti 2006Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 20 juli 2006.Regeringen föreskriver att det i fordonsförordningen (2002:925) skall införas en ny paragraf, 1 kap. 7 §, av följande lydelse.1 kap.7 §7 §Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 6 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)