Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Vägmärkesförordning (2007:90)

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 kap. 1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom
 • – vägmärken och tilläggstavlor,
 • – trafiksignaler,
 • – vägmarkeringar,
 • – andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt,
 • – säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg, samt
 • – tecken av polisman m.fl.

1 kap. 2 §

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210).
Beteckning 
Betydelse 
Symbol 
Bild som används i stället för en text. 
Vägvisningsplan 
En förteckning över geografiska mål som ska anges med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de allmänna vägarna. 
SFS 2017:923

1 kap. 3 §

Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade.

1 kap. 4 §

Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.
Vägmärken och tilläggstavlor kan vara lysande. Text och symbol kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket eller tilläggstavlan är dock alltid lysande röd. SFS 2017:923

1 kap. 5 §

Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en anordning får inte förses med någonting som saknar samband med märkets eller anordningens ändamål. SFS 2017:923

1 kap. 6 §

Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats.
Ansvarig 
Plats 
Ansvaret gäller 
1. Kommunen 
a) På väg inom tättbebyggt område som inte är enskild och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare 
I andra fall än enligt 2 a, 2 c och 7–10. 
 
b) På enskild väg inom tättbebyggt område och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare 
Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948), andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten när det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. 
 
c) På alla vägar 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av kommunen. 
 
d) I terräng 
Förbud, påbud eller andra anvisningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten. 
2. Den statliga väghållningsmyndigheten 
a) På allmän väg där staten är väghållare 
I andra fall än enligt 7–10. 
 
b) På annan enskild väg utom tättbebyggt område än där kommunen är väghållare 
Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen, andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten där det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. 
 
c) På väg som ansluter till allmän väg där staten är väghållare 
Stopplikt eller väjningsplikt som följer av lokal trafikföreskrift om sådan plikt, om cirkulationsplats eller om att väg ska vara huvudled. 
 
d) På alla vägar 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av den statliga väghållningsmyndigheten. 
3. Den som svarar för skoterledhållningen på allmän skoterled 
På allmän skoterled 
Markeringar som anges i 9 § terrängkörningsförordningen (1978:594). 
4. Ägare till enskild väg 
På enskild väg 
Sådant som inte ska märkas ut av någon annan. 
5. Markägare som avses i 2 § andra stycket lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 
Inom område där markägaren förbjuder eller ställer upp villkor för parkering och tillkännager förbuden eller villkoren enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering 
Förbud eller villkor som markägaren beslutat. 
6. Markägare 
I terräng 
Sådant som inte ska märkas ut av någon annan. 
7. Innehavare av järnväg eller spårväg 
Vid plankorsning 
Märke A39, kryssmärke, J3, livsfarlig ledning, Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. 
8. Polisman eller någon annan som förordnats att ge anvisningar till trafikant 
På väg och i terräng 
Polismans tecken och anordning X6, särskild varningsanordning
9. Polismyndigheten 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Polismyndigheten. 
10. Tullverket 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket. 
11. Annan än dem som anges i 8 
På väg och i terräng 
Anordning X6, särskild varningsanordning, i samband med uppställning av fordon eller vid någon annan verksamhet som kan medföra att framkomligheten minskar. 
SFS 2017:923

1 kap. 7 §

Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anordningar och tecken för anvisningar för trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut och tas bort.
I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om utmärkning. SFS 2017:923

1 kap. 8 §

Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med järnväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.
Kommunen beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med spårväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort. SFS 2017:923

1 kap. 9 §

Väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken får sättas upp endast för utmärkning av förbud, påbud eller någon annan trafikregel som följer av trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningsförordningen (1978:594), väglagen (1971:948) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndiganden i dessa författningar.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det inte behövs sådan föreskrift om förbud, påbud eller annan trafikregel som avses i första stycket för att ett visst väjningspliktsmärke, förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisningsmärke skall få sättas upp.
Märkena får även användas för tillkännagivande enligt 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, av markägares beslutade parkeringsförbud eller villkor för parkering. SFS 2008:1180

1 kap. 10 §

Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering använder vägmärken, ska markägarens namn och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud, får i stället dennes namn och telefonnummer anges.
Används vägmärke E19, parkering, eller E20, områdesmärke, vid samtliga infarter till ett område för att tillkännage markägarens förbud eller villkor för parkering i området behöver tilläggstavlan endast sättas upp under dessa vägmärken. SFS 2017:923

Särskilda bestämmelser för terräng

1 kap. 11 §

Om det finns skäl att märka ut ett förbud eller någon annan föreskrift eller att varna för eller upplysa om något förhållande som rör den som färdas i terräng, sker detta genom ett vägmärke.
I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om att Naturvårdverket i vissa fall får meddela föreskrifter om utmärkning i terräng.

2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor

Inledande bestämmelser

2 kap. 1 §

Vägmärken delas in i
 • A. varningsmärken,
 • B. väjningspliktsmärken,
 • C. förbudsmärken,
 • D. påbudsmärken,
 • E. anvisningsmärken,
 • F. lokaliseringsmärken för vägvisning och lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik,
 • G. lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.,
 • H. lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.,
 • I. lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål, och
 • J. upplysningsmärken.
SFS 2017:923

2 kap. 2 §

Vägmärken, symboler och tilläggstavlor har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.
Om det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke gäller anvisningen på var och en av dessa som en kompletterande anvisning till märket. Innehåller en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt som en kompletterande anvisning till märket.
En tilläggstavla under två eller flera vägmärken som satts upp direkt över varandra avser samtliga dessa märken.

Särskilda bestämmelser för väg

2 kap. 3 §

Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.
Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller endast det körfält som de har placerats över. Märke C31, hastighetsbegränsning, gäller dock i förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket placerats över.

Varningsmärken

2 kap. 4 §

Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.
Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.

2 kap. 5 §

Varningsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
- - -  
- - -  
A1 Varning för farlig kurva

SFS2007-0090_001.gif

 
Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning. 
A2 Varning för flera farliga kurvor

SFS2007-0090_002.gif

 
Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning. 
A3 Varning för nedförslutning

SFS2007-0090_003.gif

 
Märket anger brant nedförslutning.
Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen. 
A4 Varning för stigning

SFS2007-0090_004.gif

 
Märket anger kraftig stigning.
Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen. 
A5 Varning för avsmalnande väg

SFS2007-0090_005.gif

 
Märket anger att vägen eller banan smalnar av.
Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. 
A6 Varning för bro

SFS2007-0090_006.gif

 
Märket anger en öppningsbar bro. 
A7 Varning för kaj

SFS2007-0090_007.gif

 
Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten. 
A8 Varning för ojämn väg

SFS2007-0090_008.gif

 
Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet. 
A9 Varning för farthinder

SFS2007-0090_009.gif

SFS2007-0090_010.gif

 
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd. 
A10 Varning för slirig väg

SFS2007-0090_011.gif

 
Märket anger att vägen kan vara slirig.

Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.

 
A11 Varning för stenskott

SFS2007-0090_012.gif

 
Märket anger risk för stenskott.

Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

 
A12 Varning för stenras

SFS2007-0090_013.gif

 
Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
A13 Varning för övergångsställe

SFS2007-0090_014.gif

 
 
A14 Varning för gående

SFS2007-0090_015.gif

 
Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen. 
A15 Varning för barn

SFS2007-0090_016.gif

 
Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen. 
A16 Varning för cyklande och mopedförare

SFS2007-0090_017.gif

 
Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen. 
A17 Varning för skidåkare

SFS2007-0090_018.gif

 
Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. 
A18 Varning för ridande

SFS2007-0090_019.gif

 
Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. 
A19 Varning för djur

SFS2007-0090_020.gif

 
Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

 
A20 Varning för vägarbete

SFS2007-0090_021.gif

 
Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår. 
A21 Slut på sträcka med vägarbete

SFS2007-0090_022.gif

 
Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete.

Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.

 
A22 Varning för flerfärgssignal

SFS2007-0090_023.gif

 
Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar.

Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.

 
A23 Varning för lågt flygande flygplan

SFS2007-0090_024.gif

 
 
A24 Varning för sidvind

SFS2007-0090_025.gif

 
Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
A25 Varning för mötande trafik

SFS2007-0090_026.gif

 
Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna. 
A26 Varning för tunnel

SFS2007-0090_027.gif

 
 
A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

SFS2007-0090_028.gif

 
 
A28 Varning för vägkorsning

SFS2007-0090_029.gif

 
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tilllämpliga. 
A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

SFS2007-0090_030.gif

 
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
A30 Varning för cirkulationsplats

SFS2017-0923_001.gif

 
 
A31 Varning för långsamtgående fordon

SFS2017-0923_002.gif

 
Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen. 
A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur

SFS2017-0923_003.gif

 
Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

 
A33 Varning för terrängskotertrafik

SFS2017-0923_004.gif

 
Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen. 
A34 Varning för kö

SFS2017-0923_005.gif

 
Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning. 
A35 Varning för järnvägskorsning med bommar

SFS2017-0923_006.gif

 
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar. 
A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar

SFS2017-0923_007.gif

 
 
A37 Varning för korsning med spårväg utan bommar

SFS2017-0923_008.gif

 
Märke Närmare föreskrifter 
A38 Avstånd till plankorsning

SFS2017-0923_009.gif

 
Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar.

Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg utan bommar. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet.

 
A39 Kryssmärke

SFS2017-0923_010.gif

 
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår.

Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten.

Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning.

 
A40 Varning för annan fara

SFS2017-0923_011.gif

 
Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke.

Farans art anges på en tilläggstavla.

 
A41 Varning för olycka

SFS2017-0923_012.gif

 
 
SFS 2017:923

Väjningspliktsmärken

2 kap. 6 §

Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.
Märke
Närmare föreskrifter
B1 Väjningsplikt

SFS2007-0090_047.gif

 
Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning.

 
B2 Stopplikt

SFS2007-0090_048.gif

 
Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tillämpliga.

Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.

 
B3 Övergångsställe

SFS2007-0090_049.gif

SFS2007-0090_346.gif

 
Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga. 
B4 Huvudled

SFS2007-0090_050.gif

 
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen. 
B5 Huvudled upphör

SFS2007-0090_051.gif

 
 
B6 Väjningsplikt mot mötande trafik

SFS2007-0090_052.gif

 
Märket anger att det är förbjudet att passera en sträcka om detta inte kan ske utan att mötande fordon hindras. 
B7 Mötande trafik har väjningsplikt

SFS2014-1038_01.gif

 
 
B8 Cykelöverfart

SFS2014-1038_02.gif

 
Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga. 
SFS 2014:1038

Förbudsmärken

2 kap. 7 §

En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.
Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen är märket upprepat efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Om förbudet gäller en längre vägsträcka eller om det i övrigt är nödvändigt, är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de fall som avses i fjärde stycket.
Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om förbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.
Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med fordon avser inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen, om inte annat anges på en tilläggstavla. SFS 2017:923

2 kap. 8 §

Förbudsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
C1 Förbud mot infart med fordon

SFS2017-0923_013.gif

 
 
C2 Förbud mot trafik med fordon

SFS2017-0923_014.gif

 
Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna. 
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

SFS2017-0923_015.gif

 
Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla. 
C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

SFS2017-0923_016.gif

 
 
C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

SFS2017-0923_017.gif

 
 
C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

SFS2017-0923_018.gif

 
Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra.

Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.

 
C7 Förbud mot trafik med tung lastbil

SFS2017-0923_019.gif

 
Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla. 
C8 Förbud mot trafik med traktor a och motorredskap klass II

SFS2017-0923_020.gif

 
Avser förbudet även trafik med traktor b eller motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla. 
C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

SFS2017-0923_021.gif

 
Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori.

 
C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

SFS2017-0923_022.gif

 
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla. 
C11 Förbud mot trafik med moped klass II

SFS2017-0923_023.gif

 
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla. 
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

SFS2017-0923_024.gif

 
 
C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

SFS2017-0923_025.gif

 
Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla. 
C14 Förbud mot ridning

SFS2017-0923_026.gif

 
Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla. 
C15 Förbud mot gångtrafik

SFS2017-0923_027.gif

 
 
C16 Begränsad fordonsbredd

SFS2017-0923_028.gif

 
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på märket.

 
C17 Begränsad fordonshöjd

SFS2017-0923_029.gif

 
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter.

Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

 
C18 Begränsad fordonslängd

SFS2017-0923_030.gif

 
Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd.

Längsta tillåtna längd anges på märket.

 
C19 Minsta avstånd

SFS2017-0923_031.gif

 
Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket.

Minsta tillåtna avstånd anges på märket.

 
C20 Begränsad bruttovikt på fordon

SFS2017-0923_032.gif

 
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket. 
C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

SFS2017-0923_033.gif

 
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket. 
C22 Bärighetsklass

SFS2017-0923_034.gif

 
Vägens bärighetsklass anges på märket. 
C23 Begränsat axeltryck

SFS2017-0923_035.gif

 
Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. 
C24 Begränsat boggitryck

SFS2017-0923_036.gif

 
Högsta tillåtna boggitryck anges på märket. 
C25 Förbud mot sväng i korsning

SFS2017-0923_037.gif

 
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tillläggstavla.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
C26 Förbud mot U-sväng

SFS2017-0923_038.gif

 
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tillläggstavla.

 
C27 Förbud mot omkörning

SFS2017-0923_039.gif

 
Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt.

 
C28 Slut på förbud mot omkörning

SFS2017-0923_040.gif

 
 
C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

SFS2017-0923_041.gif

 
Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt till den plats där märke C30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt.

 
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

SFS2017-0923_042.gif

 
 
C31 Hastighetsbegränsning

SFS2017-0923_043.gif

 
Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, gångfartsområde, satts upp.

Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna hastighet gäller på den korsande vägen.

 
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

SFS2017-0923_044.gif

 
Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör. 
C33 Stopp vid tull

SFS2017-0923_045.gif

 
Märket anger skyldighet att stanna för tullformaliteter.

Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

Texten under det vågräta strecket anges på det språk som är lämpligt.

 
C34 Stopp av angiven anledning

SFS2017-0923_046.gif

 
Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket.

Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna vid röd signalbild.

Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra anledningar som får anges.

 
C35 Förbud att parkera fordon

SFS2017-0923_047.gif

 
Märket anger förbud mot att parkera fordon.

Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan.

Märket anger inte rätt att stanna där fordon inte får stannas eller parkeras enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla.

 
C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

SFS2017-0923_048.gif

 
De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. 
C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

SFS2017-0923_049.gif

 
De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. 
C38 Datumparkering

SFS2017-0923_050.gif

 
Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

 
C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

SFS2017-0923_051.gif

 
Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon.

De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.

 
C40 Ändamålsplats

SFS2017-0923_052.gif

 
Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges.

 
C41 Slut på ändamålsplats

SFS2017-0923_053.gif

 
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.

Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats.

 
C42 Vändplats

SFS2017-0923_054.gif

 
Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon. 
C43 Slut på vändplats

SFS2017-0923_055.gif

 
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör.

Märket är anpassat till märke C42, vändplats.

 
C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

SFS2017-0923_056.gif

 
Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla. 
C45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

SFS2018-0101_01.gif

 

Märket anger det förbud som anges med det infogade märket. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.

Andra förbud kan anges med märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbudsmärken som får infogas.

Märket är uppsatt under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering eller E20, områdesmärke.

Märke E20, områdesmärke, får vara infogat. Är märket infogat gäller de närmare föreskrifterna till märke E20, områdesmärke.

För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra begränsningar kan endast vara angivna på märket.

 
C46 Begränsat trippelaxeltryck

SFS2018-0101_02.gif

 
Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket. 
SFS 2018:101

Påbudsmärken

2 kap. 9 §

En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte annat anges i 10 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.
Förberedande upplysning om påbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om påbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.
Påbudsmärken som anger att ett visst slag av trafik är påbjuden anger även förbud mot annan trafik, om inte annat är föreskrivet.

2 kap. 10 §

Påbudsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
D1 Påbjuden körriktning

SFS2007-0090_097.gif

SFS2007-0090_098.gif

SFS2007-0090_099.gif

 
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
D2 Påbjuden körbana

SFS2007-0090_100.gif

SFS2007-0090_101.gif

 
Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
D3 Cirkulationsplats

SFS2007-0090_102.gif

 
 
D4 Påbjuden cykelbana

SFS2007-0090_103.gif

 
Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla. 
D5 Påbjuden gångbana

SFS2007-0090_104.gif

 
Märket anger bana avsedd endast för gående. 
D6 Påbjuden gång- och cykelbana

SFS2007-0090_105.gif

 
Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.

Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 
D7 Påbjudna gång- och cykelbanor

SFS2007-0090_106.gif

 
Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande.

Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande.

Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 
D8 Påbjuden ridväg

SFS2007-0090_107.gif

 
Märket anger även att gångtrafik är tillåten. 
D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

SFS2007-0090_108.gif

 
Märket anger även att gångtrafik är tillåten. 
D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

SFS2007-0090_109.gif

 
Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla. 
D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller ledSFS2011-1221_04.gif 
Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4–D10 upphör.

Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör.

Andra symboler för trafikantgrupper eller fordonsslag kan vara infogade i märket. Den symbol som är infogad i märket är samma som på det märke som använts för att märka ut banan, körfältet, vägen eller leden.

 
D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt godsSFS2011-1221_05.gif 
Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

 
SFS 2011:1221

Anvisningsmärken

2 kap. 11 §

Anvisningsmärken upplyser trafikanter om förhållanden som gäller för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka.
En anvisning genom ett anvisningsmärke gäller, om inte annat anges i 12 §, från den plats där märket satts upp till den plats där ett slutmärke har satts upp.

2 kap. 12 §

Anvisningsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
E1 Motorväg

SFS2007-0090_111.gif

 
Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. 
E2 Motorväg upphör

SFS2007-0090_112.gif

 
Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla.

Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.

 
E3 Motortrafikled

SFS2007-0090_113.gif

 
Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tillläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. 
E4 Motortrafikled upphör

SFS2007-0090_114.gif

 
Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tillläggstavla.

Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.

 
E5 Tättbebyggt område

SFS2007-0090_115.gif

 
Ortnamnet kan vara infogat i märket. 
E6 Tättbebyggt område upphör

SFS2007-0090_116.gif

 
Ortnamnet kan vara infogat i märket. 
E7 Gågata

SFS2007-0090_117.gif

 
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla.

 
E8 Gågata upphör

SFS2007-0090_118.gif

 
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör. 
E9 Gångfartsområde

SFS2007-0090_119.gif

 
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga. 
E10 Gångfartsområde upphör

SFS2007-0090_120.gif

 
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör. 
E11 Rekommenderad lägre hastighet

SFS2007-0090_121.gif

 
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tilllåtna.

Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

 
E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör

SFS2007-0090_122.gif

 
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör. 
E13 Rekommenderad högsta hastighet

SFS2007-0090_123.gif

 
Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna. 
E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör

SFS2017-0923_058.gif

 
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört. 
E15 Sammanvävning

SFS2017-0923_059.gif

 
Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman och att förarna ska anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.

Märket används även som förberedande upplysning om att två körfält eller körbanor löper samman. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

 
E16 Enkelriktad trafik

SFS2017-0923_060.gif

 
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram. 
E17 Återvändsväg

SFS2017-0923_061.gif

 
Märket anger att genomfart inte är möjlig.

Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke.

Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

 
E18 Mötesplats

SFS2017-0923_062.gif

 
 
E19 Parkering

SFS2017-0923_063.gif

 
Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt.

Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas.

Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.

Märket anger inte rätt att parkera där fordon enligt trafikförordningen inte får stannas eller parkeras, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Märket anger inte heller rätt att parkera fordon i strid mot 3 kap. 49 a § första stycket trafikförordningen.

Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tillläggstavla.

Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket.

 
E20 Områdesmärke

SFS2017-0923_064.gif

 
Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.

Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller.

Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas.

Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra vägmärken som får infogas.

 
E21 Slut på område

SFS2017-0923_065.gif

 
Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke
E22 Busshållplats

SFS2017-0923_066.gif

 
Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.

Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 § kan uppgifter om busslinjer, bussföretag och motsvarande förekomma på eller vid märket.

Klockslag kan anges på märket.

 
E23 Taxi

SFS2017-0923_067.gif

 
Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik. 
E24 Automatisk trafikövervakning

SFS2017-0923_068.gif

 
Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande kan ske på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller någon annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1, vägsträckas längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd. 
E25 Betalväg

SFS2017-0923_069.gif

 
Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område. 
E26 Tunnel

SFS2017-0923_070.gif

 
Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket. 
E27 Nöduppställningsplats

SFS2017-0923_071.gif

 
Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande.

Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen.

Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.

 
E28 Nödutgång

SFS2017-0923_072.gif

 
Märket anger nödutgång för gående. 
E29 Utrymningsväg

SFS2017-0923_073.gif

 
Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum. 
E30 Särskilda bestämmelser för parkering

SFS2017-0923_074.gif

 
Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.

De närmare föreskrifterna för märke E19, parkering, utom sjätte och sjunde styckena, gäller även för detta märke.

För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra villkor kan anges på märket.

Märket används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, eller E22, busshållplats.

 
SFS 2018:384

Lokaliseringsmärken för vägvisning

2 kap. 13 §

Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen.
För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten.
Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.
För numrerade trafikplatser upprättar Trafikverket en förteckning över trafikplatsnummer. SFS 2017:923

2 kap. 13 a §

Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen får på begäran av någon annan meddela beslut om vägvisning till inrättningar, anläggningar och turistiskt intressanta mål m.m. SFS 2017:923

2 kap. 13 b §

Innan lokaliseringsmärken sätts upp ska samråd ske med de väghållare som särskilt berörs. SFS 2017:923

2 kap. 14 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i de närmare föreskrifterna i 17 §.
 • SFS2007-0090_141.gif
Blå botten med vit versal text och vita symboler längs och till allmän väg.
 • SFS2007-0090_142.gif
Grön botten med vit versal text och vita symboler längs och till motorväg och motortrafikled.
 • SFS2007-0090_143.gif
Gul botten, röd bård med svart versal och gemen text och svarta symboler längs och till enskild väg.
 • SFS2007-0090_144.gif
Vit botten med svart versal och gemen text och svarta symboler till inrättningar eller anläggningar.
 • SFS2007-0090_145.gif
Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort.
 • SFS2017-0923_075.gif
Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av turistiskt intresse.
 • SFS2017-0923_076.gif
Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig trafikomläggning. Vid vägvisning till inrättningar eller anläggningar har märket versal och gemen text.
 • SFS2017-0923_077.gif
Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang. SFS 2017:923

2 kap. 15 §

Inom områden såsom sjukhus, flygplatser, företagsområden eller motsvarande, kan vägvisning till interna mål vara utförd på annat sätt än vad som anges i denna förordning.

2 kap. 16 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte annat anges.
Vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att symboler enligt 28 § anges på lokaliseringsmärken. SFS 2017:923

2 kap. 17 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
- - -  
- - -  
F1 Orienteringstavla

SFS2007-0090_149.gif

SFS2007-0090_150.gif

 
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande.

Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.

 
F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

SFS2007-0090_151.gif

 
Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas. 
F3 Tabellorienteringstavla

SFS2007-0090_152.gif

 
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande.

Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

Samtliga färdriktningar i korsningen anges.

 
F4 Avfartsorienteringstavla

SFS2017-0923_078.gif

 
Märket är en förberedande upplysning om avfart.

Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

 
F5 Vägvisare

SFS2017-0923_079.gif

 
Märket är uppsatt i anslutning till en korsning.

Om avstånd anges ska det anges i hela kilometer.

 
F6 Tabellvägvisare

SFS2017-0923_080.gif

 
Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.

Används märket i anslutning till ett sjukhusområde, industriområde eller motsvarande får området anges överst på märket utan riktningsangivelse.

 
F7 Avfartsvisare

SFS2017-0923_081.gif

 
Märket är uppsatt där avfarten börjar. 
- - -  
- - -  
F8 Körfältsvägvisare

SFS2007-0090_157.gif

SFS2007-0090_158.gif

 
Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet.

Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser.

Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.

 
F9 Samlingsmärke för vägvisning

SFS2007-0090_159.gif

 
Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet.

Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.

 
F10 Platsmärke

SFS2007-0090_160.gif

 
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

 
F11 Vägnamn

SFS2007-0090_161.gif

 
Märket anger namn på en viss väg eller led.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F12 Vattendrag

SFS2007-0090_162.gif

 
 
F13 Avståndstavla

SFS2007-0090_163.gif

 
Avstånd anges i hela kilometer.

Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.

 
F14 Vägnummer 
 
F15 Omledning

SFS2017-0923_082.gif

 
Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F16 Ökning av antal körfält

SFS2017-0923_083.gif

 
Märket anger att antalet körfält ökar.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket.

Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 
F17 Minskning av antal körfält

SFS2017-0923_084.gif

 
Märket anger att antalet körfält minskar.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 
- - -  
- - -  
F18 Körfältsindelning på sträcka

SFS2007-0090_171.gif

SFS2007-0090_172.gif

 
Märket anger körriktning i körfält.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket.

Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tillläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 
F19 Väganslutning med accelerationsfält

SFS2007-0090_173.gif

 
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 
F20 Väganslutning med separat körfält

SFS2007-0090_174.gif

 
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 
F21 Körfältsindelning före korsning

SFS2007-0090_175.gif

 
Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F22 Riksmärke

SFS2007-0090_176.gif

 
Märket anger gräns mot annat EU-land.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F23 Orienteringstavla för omledningsväg

SFS2007-0090_177.gif

 
Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F24 Färdriktning vid omledning

SFS2007-0090_178.gif

 
Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F25 Körfält upphör

SFS2007-0090_179.gif

 
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F26 Körfält avstängt

SFS2007-0090_180.gif

 
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F27 Trafikplatsnummer

SFS2017-0923_085.gif

 
Märket anger numret på trafikplatsen.

Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F28 Parkeringshus

SFS2017-0923_086.gif

 
Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket.

Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket.

 
F29 Infartsparkering

SFS2017-0923_087.gif

 
Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas.

Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F30 Lokal slinga

SFS2017-0923_088.gif

 
Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske. 
F31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

SFS2017-0923_089.gif

 
Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §
F32 Farligt gods

SFS2017-0923_090.gif

 
Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
F33 Räddningsplats

SFS2017-0923_091.gif

 
Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

2 kap. 18 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik används på gång- och cykelbanor. Märkena används även vid andra vägar om det finns särskilda skäl att upplysa om färdväg för gående eller cyklande.

2 kap. 19 §

En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38, cykelled.
Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha annan färg och utformning än vad som anges i 20 §.
Märken med vit versal och gemen text och symboler på brun botten används endast vid vägvisning för turistiskt intressanta mål som avses i 25 §.

2 kap. 20 §

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
F34 Vägvisare

SFS2017-0923_092.gif

 
Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande.

Avstånd i kilometer kan anges.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket

 
F35 Tabellvägvisare

SFS2017-0923_093.gif

 
Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 
F36 Platsmärke

SFS2017-0923_094.gif

 
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

 
F37 Avståndstavla

SFS2017-0923_095.gif

 
Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 
F38 Cykelled

SFS2017-0923_096.gif

 
Märket anger en särskilt anordnad cykelled.

Märkets färgsättning kan variera.

 
SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

2 kap. 21 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.
Namn på en inrättning kan vara infogat i märket. SFS 2018:1558

2 kap. 22 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
- - -  
- - -  
G1 Post

SFS2007-0090_193.gif

 
Märket anger postombud där brev- och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds. 
G2 Hjälptelefon

SFS2007-0090_194.gif

 
 
G3 Radiostation för vägtrafikinformation

SFS2007-0090_195.gif

 
Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område. 
G4 Akutsjukhus

SFS2007-0090_196.gif

 
Märket anger ett sjukhus med akutmottagning. 
G5 Industriområde

SFS2007-0090_197.gif

 
Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet. 
G6 Järnvägsstation

SFS2017-0923_097.gif

 
 
G7 Busstation

SFS2017-0923_098.gif

 
Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer. 
G8 Flygplats

SFS2017-0923_099.gif

 
Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik. 
G9 Brandsläckare

SFS2017-0923_100.gif

 
 
G10 Handelsområde

SFS2017-0923_101.gif

 
Märket anger ett område för handel. 
G11 Färja

SFS2017-0923_102.gif

 
Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål kan nås med färja. 
G12 Personfärja

SFS2017-0923_103.gif

 
Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport. 
SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

2 kap. 23 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.
Namn på en anläggning kan vara infogat i märket. SFS 2018:1558

2 kap. 24 §

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
- - -  
- - -  
H1 Informationsplats

SFS2007-0090_202.gif

 
Märket anger en plats där det går att få information.

Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.

 
H2 Fordonsverkstad

SFS2007-0090_203.gif

 
 
H3 Drivmedel

SFS2017-0923_104.gif

 
Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel.

Företagsemblem kan anges i anslutning till märket.

 
H4 Gas för fordonsdrift

SFS2017-0923_105.gif

 
Märket anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket.

Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger.

 
H5 Servering

SFS2017-0923_106.gif

 
Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter. 
- - -  
- - -  
H6 Restaurang

SFS2007-0090_208.gif

 
 
H7 Hotell

SFS2007-0090_209.gif

 
 
H8 Vandrarhem

SFS2007-0090_210.gif

 
 
H9 Stugby

SFS2007-0090_211.gif

 
Märket anger en anläggning med ett större antal stugor. 
H10 Stuga

SFS2017-0923_107.gif

 
Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor. 
H11 Campingplats

SFS2017-0923_108.gif

 
Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme. 
H12 Husvagnsplats

SFS2017-0923_109.gif

 
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme. 
H13 Rastplats

SFS2017-0923_110.gif

 
Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade. 
H14 Toalett

SFS2017-0923_111.gif

 
Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade. 
H15 Bad

SFS2017-0923_112.gif

 
Märket anger en badstrand eller annan badanläggning. 
H16 Friluftsområde

SFS2017-0923_113.gif

 
 
- - -  
- - -  
H17 Vandringsled

SFS2007-0090_219.gif

 
 
H18 Stollift

SFS2007-0090_220.gif

 
Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande. 
H19 Släplift

SFS2007-0090_221.gif

 
Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram. 
H20 Golfbana

SFS2007-0090_222.gif

 
 
H21 Försäljningsställe för fiskekort

SFS2007-0090_223.gif

 
 
H22 Sevärdhet

SFS2017-0923_114.gif

 
Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse.

Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.

 
H23 Förberedande upplysning om vägnära service

SFS2017-0923_115.gif

 
Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa.

Symboler för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn.

På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.

 
H24 Rum och frukost

SFS2017-0923_116.gif

 
Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost. 
- - -  
- - -  
H25 GårdsbutikSFS2010-0218_14.gif 
Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter. 
H26 HantverkSFS2010-0218_15.gif 
Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter. 
H27 Laddstation

SFS2017-0923_117.gif

 
Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning. 
H28 Husbilsplats

SFS2017-0923_118.gif

 
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme. 
SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

2 kap. 25 §

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. används för att upplysa om vägar eller platser av turistiskt intresse.
Namn på ett turistiskt mål kan anges. SFS 2010:218

2 kap. 26 §

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
I1 TuristvägSFS2010-0218_16.gif 
Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse.

Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

 
I2 TuristområdeSFS2010-0218_17.gif 
Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet.

Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

 
 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas. 
I3 LandmärkeSFS2010-0218_18.gif 
Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen.

Symbolen på märket visar en siluett av platsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.

 
I4 VärldsarvSFS2010-0218_19.gif 
Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv.

Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

 
SFS 2010:218

Upplysningsmärken

2 kap. 27 §

Upplysningsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
J2 Upplysningsmärke

SFS2017-0923_119.gif

 
Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt.

Varnings- eller förbudsmärke och lokaliseringsmärkena F14, vägnummer, och F15, omledning, kan vara infogade som förberedande upplysning.

Upplysning med versal och gemen text kan förekomma.

 
J3 Livsfarlig ledning

SFS2017-0923_120.gif

 
Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara. 
SFS 2017:923

Symboler

2 kap. 28 §

Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp.
Symbol 
Betydelse 
- - -  
- - -  
S1 Tung lastbil

SFS2007-0090R_233.gif

 
 
S2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

SFS2007-0090R_234.gif

 
 
S3 Personbil

SFS2007-0090R_235.gif

 
 
S4 Personbil med tillkopplad släpkärra

SFS2007-0090R_236.gif

 
 
S5 Buss

SFS2007-0090R_237.gif

 
 
S6 Traktor a och motorredskap klass II

SFS2017-0923_121.gif

 
 
S7 Motorcykel

SFS2017-0923_122.gif

 
Symbolen anger tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn. 
S8 Cykel och moped klass II

SFS2017-0923_123.gif

 
 
- - -  
- - -  
S9 Släpkärra

SFS2007-0090R_241.gif

 
 
S10 Gående

SFS2007-0090R_242.gif

 
 
S11 Rörelsehindrade

SFS2017-0923_124.gif

 
 
S12 Personbil klass II

SFS2017-0923_125.gif

 
 
SFS 2017:923

Tilläggstavlor

2 kap. 29 §

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.
En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under, om inte andra färger anges i 30 §. En tilläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna och parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.
Tilläggstavlor får infogas i lokaliseringsmärken för vägvisning och får då placeras vid sidan av ett infogat vägmärke. Tilläggstavlan ger då en kompletterande upplysning. SFS 2017:923

2 kap. 30 §

Tilläggstavlor är följande.
Tavla 
Närmare föreskrifter 
T1 Vägsträckas längd

SFS2017-0923_126.gif

 
Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka. 
T2 Avstånd

SFS2017-0923_127.gif

 
Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser. 
T3 Avstånd till stopplikt

SFS2017-0923_128.gif

 
Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt
T4 Fri bredd

SFS2017-0923_129.gif

 
 
T5 Totalvikt

SFS2017-0923_130.gif

 
Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet. 
T6 Tidsangivelse

SFS2017-0923_131.gif

 
Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.

Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror avser sön- och helgdag.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.

Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

 
T7 Rörelsehindrade

SFS2017-0923_132.gif

 
Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen. Tavlan används endast under märke E19, parkering.

Anges tid med tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T8 Symboltavla

SFS2017-0923_133.gif

 
Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan.

Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T9 Nedsatt syn

SFS2017-0923_134.gif

 
Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande. 
T10 Nedsatt hörsel

SFS2017-0923_135.gif

 
Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande. 
T11 Utsträckning

SFS2017-0923_136.gif

 
Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket.

Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar.

Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.

Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård.

Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

 
T12 Riktning

SFS2017-0923_137.gif

 
Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. 
T13 Flervägsväjning

SFS2017-0923_138.gif

 
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt. 
T14 Flervägsstopp

SFS2017-0923_139.gif

 
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt. 
T15 Vägars fortsättning i korsning

SFS2017-0923_140.gif

 
Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
T16 Avgift

SFS2017-0923_141.gif

 
Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där ska iakttas.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T17 Parkeringsskiva

SFS2017-0923_142.gif

 
Tavlan anger att tiden när parkering påbörjats ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T18 Tillåten tid för parkering

SFS2017-0923_143.gif

 
Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T19 Boende

SFS2017-0923_144.gif

 
Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.

Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T20 Parkeringsbiljett

SFS2017-0923_145.gif

 
Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T21 Uppställning av fordon

SFS2017-0923_146.gif

 
Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats.

Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.

 
T22 Text

SFS2017-0923_147.gif

 
Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 
T23 Tunnelkategori

SFS2017-0923_148.gif

 
Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.

Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse.

 
T24 Laddplats

SFS2017-0923_149.gif

 
Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera. 
T25 Öppet dygnet runt

SFS2017-0923_150.gif

 
Tavlan anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Tavlan används under något av märkena H5, servering, eller H6, restaurang
SFS 2017:923

3 kap.

Indelning av trafiksignaler

3 kap. 1 §

Trafiksignaler utgörs av
 • 1. flerfärgssignaler,
 • 2. kollektivtrafiksignaler,
 • 3. körfältssignaler,
 • 4. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar eller liknande, och
 • 5. signaler för påkallande av särskild försiktighet.
SFS 2017:923

Flerfärgssignaler

3 kap. 2 §

Flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler och gångsignaler. Fordonssignaler gäller för förare av fordon, cykelsignaler för cyklande och för förare av moped klass II och gångsignaler för gående. Finns både fordonssignaler och cykelsignaler gäller cykelsignaler framför fordonssignaler för cyklande och förare av moped klass II. På en tilläggstavla kan det vara angivet att en fordonssignal eller en cykelsignal även gäller för gående.

3 kap. 3 §

Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en för gult och en för grönt ljus.
En ytterligare ljusöppning med pil kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna.
En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och placerad ovanför den röda ljusöppningen.
Fordonssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård. Bakgrundsskärmen på en signal som placerats över ett körfält kan innehålla pilsymboler som visar vilken eller vilka riktningar signalen avser. SFS 2017:923

3 kap. 4 §

Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida.
Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen eller över körbanan. SFS 2017:923

3 kap. 5 §

En fordonssignal och en cykelsignal visar signalbilder i följande ordning: röd, röd+gul, grön, gul, röd. Om en signal är trafikstyrd kan den även visa signalbild grön omedelbart efter gul. I signaler vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, signalbild röd visas omedelbart efter röd+gul.
Signalbild blinkande gul visas endast i samband med driftsavbrott eller i övrigt när en anläggning tillfälligt är ur funktion under kortare tid.

3 kap. 6 §

Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
- - -  
- - -  
Röd

SFS2007-0090_271.gif

 
Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

 
Röd+gul

SFS2007-0090_272.gif

 
Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd. 
Grön

SFS2017-0923_151.gif

 
Fordon får fortsätta framåt.

Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.

 
Gul

SFS2017-0923_152.gif

 
Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.

Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

 
Blinkande gul

SFS2017-0923_153.gif

 
Särskild försiktighet ska iakttas vid passage. 
SFS 2017:923

3 kap. 7 §

En gångsignal har två ljusöppningar: en för rött ljus som visar bilden av en stående person och en för grönt ljus som visar bilden av en gående person.
En gångsignal kan vara kombinerad med en akustisk signal med tickande ljud.

3 kap. 8 §

Gångsignaler visar följande signalbilder.
Signalbild
Närmare föreskrifter
Röd

Akustisk signal med långsam pulsfrekvens

SFS2007-0090_276.gif

 
Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning.

Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

 
Grön

Akustisk signal med snabb pulsfrekvens

SFS2007-0090_277.gif

 
Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas. 
Blinkande grön

Akustisk signal med snabb pulsfrekvens och avbrott

 
Växling till röd signalbild är nära förestående. 

Kollektivtrafiksignaler

3 kap. 9 §

Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Om en signal är uppsatt vid ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäller den för alla som trafikerar körfältet.

3 kap. 10 §

En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöppningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil.
En ytterligare ljusöppning kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna. SFS 2017:923

3 kap. 11 §

En kollektivtrafiksignal skall visa signalbilder i följande ordning: S, S+vågrätt streck, lodrätt streck, vågrätt streck, S. Om en kollektivtrafiksignal är trafikstyrd kan den även visa signalbild lodrätt streck omedelbart efter vågrätt streck. En kollektivtrafiksignal vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, visa signalbild S omedelbart efter S+vågrätt streck.

3 kap. 12 §

Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
S

SFS2017-0923_154.gif

 
Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen. 
S+vågrätt streck

SFS2017-0923_155.gif

 
Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S. 
Lodrätt streck eller pil 
Fordon och spårvagn får fortsätta framåt. 

SFS2017-0923_156.gif

 
Pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. 
Vågrätt streck

SFS2017-0923_157.gif

 
Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara. 
Blinkande vågrätt streck 
Särskild försiktighet ska iakttas vid passage. 
SFS 2017:923

Körfältssignaler

3 kap. 13 §

En körfältssignal gäller förare av fordon i det körfält som signalen är uppsatt över.

3 kap. 14 §

En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i form av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil eller pilar. SFS 2007:448

3 kap. 15 §

Körfältssignaler visar följande signalbilder
Signalbild
Närmare föreskrifter
Rött kryss

SFS2007-0090_282.gif

 
Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet får inte användas för trafik. 
Gul pil eller pilar

SFS2007-0090_283.gif

 
Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger. 
Grön pil

SFS2007-0090_284.gif

 
Körfältet får användas för trafik.

I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.

 
SFS 2007:448

3 kap. 16 §

3 kap. 17 §

3 kap. 18 §

Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande

3 kap. 19 §

Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger växelvis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Det röda blinkande ljuset får kompletteras med en ljudsignal med ringande ljud.
Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik.
Signalerna är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om det inte finns särskilda skäl för annat. Ytterligare signal kan vara uppsatt till vänster eller över vägen, banan eller körfältet. SFS 2017:923

3 kap. 20 §

Signalerna är följande.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
Rött blinkande ljus

SFS2017-0923_158.gif

 
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. 
Ljudsignal 
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. 
SFS 2017:923

Signaler för påkallande av särskild försiktighet

3 kap. 21 §

Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
Rött fast ljus

SFS2017-0923_159.gif

 
Signalen anger att en väg är helt avstängd. 
Gult blinkande ljus

SFS2017-0923_160.gif

 
Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning.

Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till den anordning signalen är placerad vid.

Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.

 
Ljudfyr 
En ljudfyr avger tonstötar eller motsvarande.

Signalen anger lämplig plats för gående att korsa en körbana.

 
SFS 2017:923

4 kap. Vägmarkeringar

Indelning av vägmarkeringar

4 kap. 1 §

Vägmarkeringar delas in i
 • 1. längsgående markeringar,
 • 2. tvärgående markeringar, och
 • 3. övriga markeringar.

4 kap. 2 §

Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

4 kap. 3 §

Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.
Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för ordinarie markeringar.

Längsgående markeringar

4 kap. 4 §

Brutna linjer är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
- - -  
- - -  
M1 Mittlinje eller körfältslinje

SFS2007-0090_289.gif

 
Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar.

Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning.

Markeringen har längdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 
M2 Kantlinje

SFS2017-0923_161.gif

 
Markeringen anger en körbanas yttre gräns.

Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum.

 
M3 Varningslinje

SFS2017-0923_162.gif

 
Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje.

Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum.

 
M4 Ledlinje

SFS2017-0923_163.gif

 
Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar.

Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 
M5 Cykelfältslinje

SFS2007-0090_293.gif

 
Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 
M6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.

SFS2007-0090_294.gif

 
Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 
M7 Reversibelt körfält

SFS2007-0090_295.gif

 
Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 
- - -  
- - -  
SFS 2017:923

4 kap. 5 §

Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till körfält för motgående trafik, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande.
Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor. SFS 2017:923

4 kap. 6 §

Heldragna linjer är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
M8 Heldragen linje

SFS2017-0923_164.gif

 
Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga.

Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje.

Heldragen körfältslinje och heldragen kantlinje är enkel.

Heldragen mittlinje kan vara såväl enkel som dubbel.

 
M9 Spärrområde

SFS2017-0923_165.gif

 
Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen.

Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.

 
SFS 2017:923

4 kap. 7 §

Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
M10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

SFS2017-0923_166.gif

 
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. 
M11 Varningslinje och heldragen linje

SFS2017-0923_167.gif

 
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. 
M12 Mittlinje och varningslinje

SFS2017-0923_168.gif

 
Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena. 
SFS 2017:923

Tvärgående markeringar

4 kap. 8 §

Tvärgående markeringar är följande.
Markering
Närmare föreskrifter
- - - M13 Stopplinje

SFS2017-0923_169.gif

 
- - - Markeringen anger var ett fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal eller Y1,ljussignal
M15 Övergångsställe

SFS2018-1558_01.gif

 
Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt. 
M16 Cykelpassage eller cykelöverfart

SFS2018-1558_02.gif

 
Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart, är uppsatt.

Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje.

 
 
Markeringen M15, övergångsställe, får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart. 
M17 Farthinder

SFS2018-1558_03.gif

 
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande. 
M17 a Cykelbox

SFS2018-1558_04.gif

 
Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II.

Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.

 
SFS 2018:1558

Övriga markeringar

4 kap. 9 §

Övriga markeringar är följande.
Markering 
Närmare föreskrifter 
M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

SFS2017-0923_170.gif

 
Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen. 
M19 Körfältspilar

SFS2017-0923_171.gif

 
Markeringen upplyser, för närmaste korsning, lämpligt körfält för fortsatt färd.

Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält.

Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om lämpligt körfält för fortsatt färd i närmaste och därpå följande korsning.

Markeringarna upplyser också om att fordon inte får föras i motsatt riktning.

 
M19a Körfältspil för cirkulationsplatser

SFS2017-0923_172.gif

 
Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen. 
M20 Körfältsbyte

SFS2017-0923_173.gif

 
Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske. 
M20a Förberedande upplysning om heldragen mittlinje m.m.

SFS2017-0923_174.gif

 
Markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar och anger att en heldragen mittlinje eller fysisk avgränsning finns längre fram i färdriktningen.

Markeringen används i kombination med mittlinje eller varningslinje.

 
M21 Förbud mot att stanna och parkera

SFS2017-0923_175.gif

 
Markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
M22 Förbud mot att parkera

SFS2017-0923_176.gif

 
Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant.

Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållsplats.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

SFS2017-0923_177.gif

 
Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera.

Avvikelse från färg får inte ske.

 
M24 Uppställningsplats

SFS2007-0090_312.gif

 
Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon.

Markeringen kan vara utförd med bruten linje.

 
M25 Gång- och cykelpil

SFS2007-0090_313.gif

 
Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II. 
M26 Cykel

SFS2007-0090_314.gif

 
Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II. 
M27 Gående

SFS2007-0090_315.gif

 
Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående. 
M28 Buss

SFS2007-0090_316.gif

 
Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl. 
M29 Hastighet

SFS2017-0923_178.gif

 
Markeringen upplyser om högsta tilllåtna hastighet. 
M30 Vägnummer

SFS2017-0923_179.gif

 
Markeringen upplyser om vägnummer. 
M31 Ändamålsplats

SFS2017-0923_180.gif

 
Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet. 
M32 Stopp

SFS2007-0090_320.gif

 
Markeringen upplyser om stopplikt.

Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.

 
M33 Rörelsehindrad

SFS2007-0090_321.gif

 
Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade. 
M34 Information

SFS2007-0090_322.gif

 
Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten. 
- - -  
- - -  
SFS 2017:923

5 kap. Andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

5 kap. 1 §

Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.
Anordning 
Närmare föreskrifter 
X1 Markeringspil

SFS2017-0923_181.gif

 
Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i den gula pilens eller de gula pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva.

Antalet pilar är anpassat till förhållandena på platsen.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

 
X2 Markeringsskärm för hinder

SFS2017-0923_182.gif

 
Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder.

Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.

Antalet gula fält är anpassat till hindret eller till förhållandena på platsen.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

 
X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m.

SFS2017-0923_183.gif

 
Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager.

Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen.

 
X4 Avfartsskärm

SFS2017-0923_184.gif

 
Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält. 
X5 Gul ljuspil eller ljuspilar

SFS2017-0923_185.gif

 
Anordningen anger att trafikanter ska passera på den sida pilen eller pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande. 
X6 Särskild varningsanordning

SFS2017-0923_186.gif

 
Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande. Texten på anordningen anpassas till orsaken. 
X7 Vägbom

SFS2017-0923_187.gif

 
Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.

En vägbom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

 
X8 Tillfällig stängning

SFS2017-0923_188.gif

 
Anordningen anger att en anvisning genom ett vägmärke om väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande tillfälligt inte gäller.

Anordningen är anpassad till vägmärket.

 
X9 Cirkulationstrafik

SFS2017-0923_189.gif

 
Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon ska föras. 
X10 Stolpmarkeringsanordning

SFS2017-0923_190.gif

 
Anordningen används för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning.

Anordningen är placerad på en stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning.

Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen.

En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.

 
SFS 2017:923

Tecken av vakt

5 kap. 2 §

Tecken av vakt är följande.
Tecken 
Innebörd 
V1 Stopp

SFS2017-0923_191.gif

 
Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot.

Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt.

 
V2 Kör fram

SFS2017-0923_192.gif

 
Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt.

Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

 
V3 Kännetecken

SFS2017-0923_193.gif

 
Kännetecken ska bäras både framtill och baktill. 
SFS 2017:923

6 kap. Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg

6 kap. 1 §

Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är signaler och bommar enligt detta kapitel. SFS 2017:923

6 kap. 2 §

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal och ljudsignal med ringande ljud. SFS 2017:923

6 kap. 3 §

Signaler vid plankorsning är uppsatta tillsammans med märke A39, kryssmärke. SFS 2017:923

6 kap. 4 §

Ljussignal finns vid en plankorsning om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. SFS 2017:923

6 kap. 5 §

Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förekommer gående och cyklande i mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt. SFS 2017:923

6 kap. 6 §

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.
Signalbild 
Närmare föreskrifter 
Y1 Ljussignal

SFS2017-0923_194.gif

 
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Skärmen kan vara försedd med vit bård.

Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka.

 
Y2 Ljudsignal 
Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. 
SFS 2017:923

6 kap. 7 §

Bommar kan finnas som hel- eller halvbom.
På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankommande trafik när bommen börjar fällas och till dess den är helt uppfälld. SFS 2017:923

6 kap. 8 §

Bommar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.
Anordning 
Närmare föreskrifter 
Y3 Bom

SFS2017-0923_195.gif

 
Anordningens baksida får förses med texten ”Kör genom bommen”. 
SFS 2017:923

6 kap. 9 §

Skärmar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.
Anordning 
Närmare föreskrifter 
Y4 Plankorsningsskärm

SFS2017-0923_196.gif

 
Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka.

Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande.

 
SFS 2017:923

7 kap. Tecken av polisman m.fl.

7 kap. 1 §

För att ge anvisningar för trafiken skall en polisman använda tecken. Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för denna eller utföra punktskattekontroll. Även andra hjälpmedel än dem som anges i 2 § får användas.

7 kap. 2 §

Tecken av polisman m.fl. är följande.
Tecken 
Närmare föreskrifter 
- - -  
- - -  
P1 Stopp

SFS2007-0090_335.gif

 
Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra. Tecknet får ges i kombination med tecken P2, stopp. Tecknet kan ges med en stoppspade. 
P2 Stopp

SFS2007-0090_336.gif

 
Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade. 
P3 Stopp

SFS2007-0090_337.gif

 
Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter. 
P4 Kör fram

SFS2017-0923_197.gif

 
Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen. 
P5 Minska hastigheten

SFS2017-0923_198.gif

 
Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. 
P6 Kontroll

SFS2017-0923_199.gif

 
Tecknet anger att fordonsförare ska köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symbol för visst eller vissa slag av fordon enligt 2 kap. 28 § gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast för förare av dessa fordon. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen. 
P7 Förberedande upplysning om kontroll

SFS2017-0923_200.gif

 
Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen. 
P8 Minska hastigheten

SFS2017-0923_201.gif

 
Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. 
P9 Minska hastigheten

SFS2017-0923_202.gif

 
Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus. 
P10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

SFS2017-0923_203.gif

 
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade. 
P11 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

SFS2017-0923_204.gif

 
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus. 
SFS 2017:923

8 kap. Bemyndiganden, kostnader m.m.

8 kap. 1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
 • – att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter medgivande av styrelsen,
 • – undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket,
 • – undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försämras,
 • – infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken, symboler och tilläggstavlor utöver vad som anges i denna förordning,
 • – försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och
 • – tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Styrelsen får dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.
Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om
 • – storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen eller av en annan myndighet, och
 • – under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller får ske.
SFS 2017:923

8 kap. 2 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. SFS 2017:923

8 kap. 3 §

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om polismans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse vilka tecken som får användas av någon annan än en polisman som förordnats ge anvisningar för trafik.
Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska myndigheten samråda med Transportstyrelsen. SFS 2014:1279

8 kap. 4 §

Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt denna förordning.
Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.

8 kap. 5 §

Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:
 • 1. Sådana kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § ska betalas av den som begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller gatuhållningen.
 • 2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.
 • 3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.
 • 4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen.
SFS 2017:923

9 kap. Ansvar, handläggning och överklagande

9 kap. 1 §

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 5 §, om det olovligt uppsatta medför att vägmärket eller anordningen inte kan upptäckas eller förstås.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 kap. 4 § döms till böter.

9 kap. 2 §

Bryter någon mot 8 kap. 4 §, får kronofogdemyndigheten se till att rätttelse sker.

9 kap. 3 §

Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet, av en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen eller av Polismyndigheten får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.
Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får överklagas till regeringen. Detsamma gäller beslut som Transportstyrelsen har fattat som första instans.
De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna förordning av kommunala myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen, länsstyrelser eller Polismyndigheten. SFS 2014:1279

SFS 2007:90

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Genom förordningen upphävs vägmärkesförordningen (1978:1001).
3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av vägmärkesförordningen (1978:1001) skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.
4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till storlek eller utformning strider mot förordningen får användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.
5. Transportstyrelsen får
a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får sättas upp före en viss tidpunkt, och
b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning enligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år 2020.
c) meddela ytterligare övergångsbestämmelser.
SFS 2017:923

SFS 2007:448

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

SFS 2008:45

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
SFS 2008:189

SFS 2008:191

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

SFS 2008:1073

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2008:1180

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:220

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

SFS 2010:156

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

SFS 2010:218

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010.

SFS 2010:2035

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2011.

SFS 2011:1221

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2012:245

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

SFS 2012:300

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

SFS 2014:1038

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

SFS 2014:1279

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2015:932

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

SFS 2016:303

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

SFS 2017:923

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

SFS 2018:101

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.

SFS 2018:384

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

SFS 2018:1558

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

SFS 2018:1561

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.