Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:97 Utkom från trycket den 27 mars 2007Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 8 mars 2007.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2002:946. Ändringen innebär bl.a. att "Spärrlinje" tagits bort ur förteckningen. Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Lydelse
 
 
Gågata 
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata 
Gångfartsområde 
En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter skall vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde 
Halvljus 
Avbländat färdljus 
Heldragen linje 
Längsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsvarande bruten linje i 4 kap. 4 § 
Helljus 
Inte avbländat färdljus 
 
 
Körfält 
Ett sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon 
Körfält för fordon ilinjetrafik m.fl. 
Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift skall vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. 
Körförbud 
Förbud mot att använda ett fordon 
 
 
Retardationsfält 
Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart 
Spärrområde 
Ett vägområde som markerats med vinklade eller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt 
Stannande 
Annat stillastående med ett fordon än som 
 
1. sker för att undvika fara, 
 
2. föranleds av trafikförhållandena, eller 
 
3. utgör parkering 
 
 
Yrkesmässig fordonstillverkare 
En fordonstillverkare som innehar ett nationellt typgodkännande för fordon 
Ändamålsplats 
En plats som är avsedd för en viss trafikantgrupp, en viss verksamhet eller ett visst ändamål 
Övergångsställe 
En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat 
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)