Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:220 Utkom från trycket den 9 maj 2007Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 19 april 2007.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2007:97. Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
Accelerationsfält 
Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik 
 
Plankorsning 
En korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall 
Registrerad importör 
En importör som har registrerats i vägtrafikregistret 
Registrerat fordon 
Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret 
 
Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)