Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:448 Utkom från trycket den 15 juni 2007Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90) dels att 1 kap. 6 §, 2 kap. 8, 10, 12, 20, 24 och 30 §§, 3 kap. 14 och 15 §§ samt 4 kap. 5, 7 och 9 §§ skall ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 3 kap. 13 § skall lyda "Körfältssignaler".1 kap.6 §6 §Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats.
Ansvarig
Plats
Ansvaret gäller
1. Kommunen 
a) På väg inom tättbebyggt område som inte är enskild och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare 
I andra fall än enligt 2 a, 2 c och 7–10. 
 
b) På enskild väg inom tättbebyggt område och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare 
Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948), andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten när det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. 
 
c) På alla vägar 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av kommunen. 
 
d) I terräng 
Förbud, påbud eller andra anvisningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten. 
2. Den statliga väghållningsmyndigheten 
a) På allmän väg där staten är väghållare 
I andra fall än enligt 7–10. 
 
b) På annan enskild väg utom tättbebyggt område än där kommunen är väghållare 
Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen, andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten där det behövs för att tillgodose ett allmänt behov. 
 
c) På väg som ansluter till allmän väg där staten är väghållare 
Stopplikt eller väjningsplikt som följer av lokal trafikföreskrift om sådan plikt, om cirkulationsplats eller om att väg skall vara huvudled. 
 
d) På alla vägar 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av den statliga väghållningsmyndigheten. 
3. Den som svarar för skoterledhållningen på allmän skoterled 
På allmän skoterled 
Markeringar som anges i 9 § terrängkörningsförordningen (1978:594). 
4. Ägare till enskild väg 
På enskild väg 
Sådant som inte skall märkas ut av någon annan. 
5. Markägare som avses i 2 § andra stycket lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 
Inom område där markägaren förbjuder eller ställer upp villkor för parkering och tillkännager förbuden eller villkoren enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering 
Förbud eller villkor som markägaren beslutat. 
6. Markägare 
I terräng 
Sådant som inte skall märkas ut av någon annan. 
7. Innehavare av järnväg eller spårväg 
Vid plankorsning 
Märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. 
8. Polis eller annan som förordnats att ge anvisningar till trafikant 
På väg och i terräng 
Polismans tecken och anordning X6, särskild varningsanordning.  
9. Polismyndighet 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av polismyndighet. 
10. Tullverket 
På väg och i terräng 
Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket. 
11. Annan än de som anges i 1-10 
På väg och i terräng 
Anordning X6, särskild varningsanordning, i samband med uppställning av fordon eller vid annan verksamhet som kan medföra att framkomligheten minskar. 
2 kap.8 §8 §Förbudsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
C26 Förbud mot U-sväng  
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före.Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tillläggstavla.Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. 
C27 Förbud mot omkörning  
Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt. 
C28 slut på förbud mot omkörning  
 
 
C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon  
Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon.De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra till fjärde styckena gäller även till detta märke. 
C40 Ändamålsplats  
Märket anger att det är förbjudet att stanna och parkera fordon för annat ändamål än det angivna.Om endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får stanna och parkera anges det på en tilläggstavla.Andra ändamål kan anges på märket. Vägverket får meddela föreskrifter om vilka ändamål som får anges. 
C41 Slut på ändamålsplats  
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.Andra ändamål kan anges på märket. Vägverket får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges. 
 
10 §10 §Påbudsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
D1 Påbjuden körriktning  
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. 
D2 Påbjuden körbana  
Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar.Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. 
D3 Cirkulationsplats  
 
 
D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.  
Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla. 
D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led  
Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4–D10 upphör.Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör.Andra symboler för trafikantgrupper eller fordonsslag kan vara infogade i märket. Den symbol som är infogad i märket är samma som på det märke som använts för att märka ut banan, körfältet, vägen eller leden. 
12 §12 §Anvisningsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
E6 Tättbebyggt område upphör  
Ortnamn kan vara infogat i märket. 
E7 Gågata  
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla. 
E8 Gågata upphör  
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör. 
 
 
E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör  
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört. 
E15 Sammanvävning  
Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen. 
E16 Enkelriktad trafik  
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram. 
 
 
E19 Parkering  
Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt.Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas.Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.Märket anger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen är förbjudet att stanna och parkera, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla.Om parkering är tillåten endast för ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp anges det på en tillläggstavla.Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla.Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke.Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket. 
E20 Områdesmärke  
Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller.Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas.Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Vägverket får meddela föreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelser som får anges 
E21 Slut på område  
Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angivits på märke E20, områdesmärke, upphör.Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Vägverket får meddela föreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelser som får anges. 
 
20 §20 §Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
F34 Vägvisare  
Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande.Avstånd i kilometer kan anges.Andra symboler kan förekomma på märket. Vägverket får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Vägverket får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket 
F35 Tabellvägvisare  
Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande.Avståndet anges i kilometer.Andra symboler kan förekomma på märket. Vägverket får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Vägverket får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket. 
F36 Platsmärke  
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. 
F37 Avståndstavla  
Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande.Avståndet anges i kilometer.Andra symboler kan förekomma på märket. Vägverket får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Vägverket får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket 
F38 Cykelled  
Märket anger en särskilt anordnad cykelled.Märkets färgsättning kan variera. 
24 §24 §Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
H22 Sevärdhet  
Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse.Sevärdhetens art anges i anslutning till märket. 
H23 Förberedande upplysning om vägnära service  
Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa.Symbol för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn.På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning. 
30 §30 §Tilläggstavlor är följande.
Tavla
Närmare föreskrifter
 
T6 Tidsangivelse  
Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller.Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag.Röda siffror avser sön- och helgdag.Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag 
T7 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering  
Tavlan anger avvikelse från det märke som den är uppsatt under eller från 3 kap. 53 § 10 eller 54 § trafikförordningen (1998:1276).Den används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, E20, områdesmärke, eller E22, busshållplats. På tavlan avbildas något av dessa märken i miniatyr. För klockslag gäller de närmare föreskrifterna för tavla T6, tidsangivelse. Bottenfärgen på tavlan är densamma som bottenfärgen på det märke som avbildas på tavlan enligt vad som anges i 29 §. 
T8 Symboltavla  
Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan.Anges symbol S11, rörelsehindrade, på en tilläggstavla under märke E19, parkering, får endast rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 § trafikförordningen parkera. 
 
T10 Nedsatt hörsel  
Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande.Tavlan har alltid gul bottenfärg. 
T11 Utsträckning  
Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket.Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar.Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård.Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten. 
T12 Riktning  
Tavlan anger riktning till angivelsen på märket.Tavlan är anpassad till förhållandena på platsen. 
 
3 kap.14 §14 §En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i form av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil eller pilar.15 §15 §Körfältssignaler visar följande signalbilder
Signalbild
Närmare föreskrifter
 
4 kap.5 §5 §Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motgående körfält, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande. En cykelfältslinje kan dock inte vara heldragen.Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor.7 §7 §Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.
Markering
Närmare föreskrifter
M10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje  
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält. 
M11 Varningslinje och heldragen linje  
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns. 
M12 Mittlinje och varningslinje  
Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje på den sida där varningslinjen finns. 
9 §9 §Övriga markeringar är följande.
Markering
Närmare föreskrifter
 
M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera  
Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera. Avvikelse från färg får inte ske. 
M24 Uppställningsplats  
Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon.Markeringen kan vara utförd med bruten linje. 
M25 Gång- och cykelpil  
Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II. 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)