Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:746 Utkom från trycket den 30 oktober 2007Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 18 oktober 2007.Regeringen föreskriverJfr prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116. att 6 kap. 2, 6 och 7 §§ fordonsförordningen (2002:925) ska ha följande lydelse.6 kap.2 §2 §Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktigas. Detta gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Sådant fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ samma förordning innan det registreringsbesiktigas.6 §6 §I fråga om nya personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och traktorer, som stämmer överens med ett EG-typgodkännandeintyg, ska besiktningen omfatta endast vad som anges i 2 kap. 6 § 1 och 3 fordonslagen (2002:574).7 §7 §I fråga om fordon som avses i 6 kap. 4 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker, begränsas till vad som anges i 2 kap. 6 § 1 fordonslagen (2002:574).1. Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2008.2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)