Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:851 Utkom från trycket den 20 november 2007Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 8 november 2007.Regeringen föreskriver att 9 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925) ska ha följande lydelse.9 kap.11 §11 §Ett fordon ska godkännas om detär i trafiksäkert skick,uppfyller kraven enligta) förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor,b) förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening,c) förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, ochd) föreskrifter som har utfärdats med stöd av dessa förordningar, ochäven i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.Fordonet ska godkännas även om det har brister som är av endast ringa betydelse.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)