Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:45 Utkom från trycket den 19 februari 2008Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 31 januari 2008.Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 och 27 §§ samt 8 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 §Förbudsmärken är följande
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil 
 
 
 
C31 Hastighetsbegränsning 
Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket. 
 
Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, gångfartsområde, satts upp. 
 
En angivelse om en hastighetsbegränsning i föreskrifter enligt förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet gäller efter en tillfällig avvikelse vars slut märkts ut med märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör. 
 
Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna hastighet gäller på den korsande vägen. 
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör 
Märket används endast på en väg eller vägsträcka där försöksverksamhet pågår enligt förordningen om försöksverksamhet med varierande högsta hastighet. Märket anger då att en tillfällig avvikelse från den varierande högsta hastigheten som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör. 
 
 
 
27 §27 § Ändringen innebär att märke J1, Upplysningsmärke vid riksgräns, tagits bort.Upplysningsmärken är följande
Märke
Närmare föreskrifter
J2 Upplysningsmärke 
Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt.Varnings- eller förbudsmärke kan vara infogat som förberedande upplysning.Anvisningar med versal och gemen text kan förekomma. 
 
J3 Livsfarlig ledning 
Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara. 
 
8 kap.1 §1 §Vägverket får meddela föreskrifter omatt ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter medgivande av verket,undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket,undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försämras,infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken utöver vad som anges i denna förordning,försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, ochtilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Verket får dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.Vägverket får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter omstorlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av verket eller av en annan myndighet, ochunder vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller får ske.Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)