Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:243 Utkom från trycket den 20 maj 2008Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods;utfärdad den 8 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162. föreskrivs att i 17 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods orden "Statens kärnkraftinspektions" ska bytas ut mot "Strålsäkerhetsmyndighetens".1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.2. Äldre bestämmelser om överklagande gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)