Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:327 Utkom från trycket den 3 juni 2008Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 22 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188. föreskrivs att 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.7 kap.4 §4 §Omhändertagande av körkort enligt 5 kap. 7 § beslutas av polismyndighet eller åklagare. Även Tullverket eller Kustbevakningen får besluta om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 och, när det gäller brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, enligt första stycket 2 samma paragraf.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)