Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

dels att 8 kap. 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 13 och 14 §§ och 8 kap. 3 b §, samt närmast före 4 kap. 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Riskutbildning

4 kap. 13 §

Riskutbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska moment. Utbildningen ska
  • 1. ge kunskaper om faktorer som i samband med körning påverkar föraren och ökar risken för olyckor, såsom alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt, och
  • 2. innehålla körning under särskilda förhållanden samt ge insikt om betydelsen av att undvika risker förknippade med sådan körning.

4 kap. 14 §

Den som anordnar riskutbildning ska rapportera till Vägverket när utbildningen har genomförts av den sökande.
En genomförd riskutbildning eller del av utbildningen gäller i fyra år.

8 kap.

8 kap. 3 b §

Vägverket får meddela föreskrifter om
  • 1. riskutbildning,
  • 2. tillstånd att bedriva riskutbildning, och
  • 3. tillsyn över riskutbildningen.

8 kap. 7 §

1 En sökande som har ett giltigt körkort med förarbehörigheten A1 och som har genomgått riskutbildning för motorcykel behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga förarprov för förarbehörigheten A.

8 kap. 12 §

2 Vägverket utövar tillsyn över förarprövningen.
I tillsynen över förarprövningen inom Försvarsmakten eller i gymnasieskola, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning ska verket samråda med Försvarsmakten respektive Statens skolinspektion.

SFS 2008:738

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som för förarbehörighet B genomgått en utbildning vid en trafikövningsplats och avlagt godkänt kunskapsprov eller körprov före utgången av mars 2009.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Tidigare 8 kap. 7 § upphävd genom 2001:666.
Senaste lydelse 2003:522.