Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:765 Utkom från trycket den 23 september 2008Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter;utfärdad den 11 september 2008.Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter ska ha följande lydelse.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den dagen publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen upphör att gälla. För tid efter den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)