Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1073 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.6 §6 §Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
B2 Stopplikt  
Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tillämpliga.Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp. 
B3 Övergångsställe  
Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga. 
B4 Huvudled  
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen. 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONOlof Hedberg(Näringsdepartementet)