Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1108 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2002:925)Senaste lydelse av3 kap. 5 § 2004:13624 kap. 7 § 2003:3295 kap. 8 § 2006:91011 kap. 11 § 2006:2211 kap. 12 § 2007:4111 kap. 14 § 2003:81711 kap. 16 § 2007:4111 kap. 17 § 2004:67911 kap. 18 § 2003:96. dels att i 3 kap. 5 §, 4 kap. 2–4, 6 och 7 §§, 5 kap. 1–4, 8 och 10 §§, 6 kap. 3, 4 och 13 §§, 9 kap. 10 och 16 §§, 10 kap. 10 § samt 11 kap. 8, 11 och 13–18 §§ samt rubriken närmast före 9 kap. 10 § ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att i 4 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 4 och 10 §§, 6 kap. 4 § samt 11 kap. 11, 13 och 18 §§ ordet "verket" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "styrelsen" i motsvarande form, dels att i 11 kap. 12 § orden "Statens räddningsverk" ska bytas ut mot "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", dels att 3 kap. 20 §, 4 kap. 5 § och 5 kap. 11 § ska ha följande lydelse.3 kap.20 §20 §Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter med intyg om överensstämmelse eller typgodkännandemärke inte längre stämmer överens med den typ som har godkänts, ska myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.Godkännandemyndigheten prövar frågor om återkallelse av EG-typgodkännanden i fall som avses i 2 kap. 5 § fordonslagen (2002:574).4 kap.5 §5 §Om Transportstyrelsen finner att system, komponenter eller separata tekniska enheter som är försedda med föreskriven märkning inte längre stämmer överens med den typ som har godkänts, ska styrelsen vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att serietillverkade system, komponenter eller separata tekniska enheter på nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.Transportstyrelsen prövar frågor om återkallelse av ECE-typgodkännanden i fall som avses i 2 kap. 5 § fordonslagen (2002:574).5 kap.11 §11 §Om Transportstyrelsen finner att fordon som typintyg utfärdats för inte längre stämmer överens med den typ som har godkänts, ska styrelsen vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att serietillverkade fordon på nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.Transportstyrelsen prövar frågor om återkallelse av nationellt typgodkännande i fall som avses i 2 kap. 5 § fordonslagen (2002:574).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)