Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)1

dels att i 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 3, 15–18 och 20 §§, 4 kap. 9 och 14 §§, 7 kap. 4 och 10 §§, 8 kap. 3–3 b, 6, 8, 10 a och 11 §§ samt 9 kap. 1 § ordet "Vägverket" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" i motsvarande form,

dels att 2 kap. 4 §, 3 kap. 10 § samt 8 kap. 1, 2, 4–5 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 4 §

Ett bevis enligt 2 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) utfärdas efter beslut av Transportstyrelsen.

3 kap.

3 kap. 10 §

2 Förarprov ska avläggas inför den som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov. Som förarprövare får Transportstyrelsen förordna tjänstemän vid Vägverket och Försvarsmakten samt lärare vid gymnasieskola, komvux eller fristående skola med motsvarande utbildning.
Innan Transportstyrelsen förordnar en person som är verksam inom Försvarsmakten eller gymnasieskola, komvux eller fristående skola med motsvarande utbildning ska styrelsen samråda med berörd myndighet respektive Statens skolverk i fråga om lärare.
Om Transportstyrelsen finner att den som förordnats att förrätta förarprov med hänsyn till sina personliga förhållanden inte längre kan anses vara lämplig som förarprövare, får styrelsen återkalla förordnandet.

8 kap.

8 kap. 1 §

Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för behörighet och föreskrifter för tillämpningen av 3 kap. 3 § och 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen. Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen även meddela föreskrifter om sådan synprövning och sådant läkarintyg som ska ligga till grund för intyg och utlåtande enligt 3 kap. 1 § samt om socialnämnds yttrande enligt 3 kap. 8 §.

8 kap. 2 §

3 Föreskrifter om polismyndighetens och Kriminalvårdens yttrande enligt 3 kap. 8 § får meddelas av Rikspolisstyrelsen respektive Kriminalvården efter samråd med Transportstyrelsen. Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om omhändertagande av körkort och medgivande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488).

8 kap. 4 §

4 Föreskrifter om förarutbildning
  • 1. i trafikskolor finns i förordningen (1998:978) om trafikskolor,
  • 2. i gymnasieskolan, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning får meddelas av Statens skolverk efter samråd med Transportstyrelsen,
  • 3. inom Försvarsmakten får meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen,
  • 4. i andra fall får meddelas av Transportstyrelsen.
Föreskrifter om körträning i gymnasieskolan, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning får meddelas av Statens skolverk efter samråd med Transportstyrelsen.

8 kap. 5 §

5 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förarprov. Transportstyrelsen får, efter samråd med Vägverket, Statens skolverk och Försvarsmakten, meddela föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov.

8 kap. 12 §

6 Transportstyrelsen utövar tillsyn över förarprövningen.
I tillsynen över förarprövningen ska styrelsen samråda med berörd myndighet respektive Statens skolinspektion i fråga om verksamheten inom gymnasieskola, komvux och fristående skola.

SFS 2008:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av

1 kap. 2 § 2001:666

2 kap. 3 § 2001:538

3 kap. 3 § 1998:488

3 kap. 15 § 2004:1084

3 kap. 20 § 2003:522

4 kap. 14 § 2008:738

7 kap. 4 § 2001:666

7 kap. 10 § 1999:992

8 kap. 3 § 2003:522

8 kap. 3 a § 2005:475

8 kap. 3 b § 2008:738

8 kap. 6 § 2003:522

8 kap. 10 a § 1999:992

9 kap. 1 § 2003:522.

Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2003:522.
Senaste lydelse 2008:728.