Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1136 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet dels att i 5 och 6 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form, dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.2 §2 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.Avgifterna ska vara kostnadsbaserade och beräknade så att full kostnadstäckning vid effektivt resursutnyttjande uppnås i respektive besiktningsorgans verksamhet. Verksamheten ska på längre sikt varken ge överskott eller underskott. Avgifterna ska vara lika över hela landet.4 §4 §Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om avgifternas storlek ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet.Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att samråda med verket.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)