Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1180 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90)Senaste lydelse av2 kap. 8 § 2008:452 kap. 12 § 2007:4482 kap. 20 § 2007:4488 kap. 1 § 2008:45. dels att i 1 kap. 9 §, 2 kap. 5, 8, 12, 13, 17, 20 och 26 §§, 8 kap. 1 och 3 §§, 9 kap. 3 § samt i punkt 4 och 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att i 8 kap. 1 § och 9 kap. 3 § ordet "verket" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "styrelsen" i motsvarande form, dels att 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.8 kap.2 §2 §Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Vägverket. Styrelsen ska också samråda med Banverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning X8, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)