Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1290 Utkom från trycket den 16 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter;utfärdad den 4 december 2008.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter dels att i 3, 8–10 och 12 §§ samt i rubriken närmast före 9 § ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att i 9 § ordet "verket " ska bytas ut mot "styrelsen".På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)