Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1363 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor;utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs att i 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågorSenaste lydelse av 6 § 1995:43. dels att ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att ordet "Verkets" ska bytas ut mot "Styrelsens".Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)