Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1369 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs att i 4 kap. 9–14 §§, 7 kap. 3 § samt 8 kap. 1 och 2 §§ körkortslagen (1998:488)Senaste lydelse av4 kap. 9 § 2004:10874 kap. 10 § 2004:10874 kap. 11 § 2004:10874 kap. 12 § 2008:5504 kap. 13 § 2008:5504 kap. 14 § 2008:5507 kap. 3 § 2003:2168 kap. 2 § 2004:1087. ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)