Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1374 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser;utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs att i 8–10, 12–14, 17, 19 och 24 §§ lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatserSenaste lydelse av8 § 2004:10959 § 2004:109510 § 2004:109512 § 2004:109513 § 2004:109514 § 2004:109517 § 2004:109519 § 2004:109524 § 2004:1095. ordet "Luftfartsstyrelsen" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)