Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)2

dels att i 2 kap. 3 och 10 §§, 3 kap. 1, 4 och 12 §§, 4 kap. 11, 13 och 14 §§, 5 kap. 1–3, 9, 22 och 26–28 §§, 6 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1, 11 och 13 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels att i 9 kap. 2 § ordet ”verket” ska bytas ut mot ”styrelsen”.


SFS 2008:1378

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpningen av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.
Senaste lydelse av 5 kap. 1 § 2006:830.