Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:187 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2008:1137. Definitioner med den betydelse som anges nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
Accelerationsfält 
Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik 
Behörighetshandling 
Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter, förarbevis för terränghjuling samt bevis om körkort och bevis om förarbevis 
Besiktningsinstrument 
Ett bevis om att fordonet har godkänts vid mopedbesiktning 
 
 
Färdled 
En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg 
Grundhandling 
En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling 
Gårdsgata 
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gårdsgata och som är utmärkt med vägmärke för gårdsgata 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)