Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:221 Utkom från trycket den 7 april 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter;utfärdad den 26 mars 2009.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter ska ha följande lydelse.2 §2 §Denna förordning tillämpas på följande slag av trafikföreskrifter.Föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).Föreskrifter enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen (1998:1276).Föreskrifter enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen.Föreskrifter enligt 9 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen.Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen.Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket c trafikförordningen.Föreskrifter enligt 3 § förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning.Lokala trafikföreskrifter enligt 2 kap. 3 och 10 §§ militärtrafikförordningen (2009:212).På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)