Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 5 §

2 Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt förordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av skyddskommitté får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om yrkeshemligheter eller arbetsförfaranden eller i övrigt om enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.
I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. I fråga om den som är skyddsombud eller ledamot av skyddskommitté på fartyg i det allmännas verksamhet tilllämpas 10 kap. 1–14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

SFS 2009:501

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.
Senaste lydelse 2009:59.