Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2008:719) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

 

2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 december 2009.

SFS 2009:578

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Prop. 2006/07:63, bet. 2008/09:FöU11, rskr. 2008/09:245.