Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 8 kap. 23–25 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation2 ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.


SFS 2009:839

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.
Senaste lydelse av

8 kap. 23 § 2007:881

8 kap. 24 § 2007:881

8 kap. 25 § 2007:881.