Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver1 att det i körkortsförordningen (1998:980) ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 16 och 17 §§, samt närmast före 4 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Bestämmelser om handläggning av vissa ärenden om tillstånd

4 kap. 16 §

I ett ärende om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt 4 kap. 9 § körkortslagen (1998:488) eller om tillstånd att bedriva riskutbildning enligt 4 kap. 12 § körkortslagen ska Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.
Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

4 kap. 17 §

Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt 4 kap. 9 § körkortslagen (1998:488) eller om tillstånd att bedriva riskutbildning enligt 4 kap. 12 § körkortslagen begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning.

SFS 2009:1106

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).