Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 6 §

Befälhavaren ska se till att ha den kännedom om fartyget som han eller hon behöver för att
  • 1. kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om säkerheten på fartyget,
  • 2. förhindra förorening och
  • 3. förhindra otillåtna utsläpp av barlastvatten och sediment från fartyg.
Innan en resa påbörjas, ska befälhavaren se till att fartyget görs sjöklart.
När en ombordanställd tillträder sin befattning ombord, ska befälhavaren se till att han eller hon får behövlig kännedom om
  • 1. fartyget,
  • 2. grundläggande säkerhetsbestämmelser,
  • 3. bestämmelser till skydd mot förorening från fartyg,
  • 4. åtgärder vid sjöolycka, och
  • 5. bestämmelser om hantering av fartygets barlastvatten och sediment från sådant vatten.

SFS 2009:1166

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.