Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1353 Utkom från trycket den 11 december 2009Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 3 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85. föreskrivs att 8 kap. 3 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.8 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2009:1352. Beslut som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller tilllämplig förordning och som inte rör introduktionsutbildning eller riskutbildning överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas. Övriga beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)