Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)1

dels att 7 kap. 1 och 10 §§ ska upphöra att gälla,

dels att i 3 kap. 2 a, 6, 7 och 16 §§ samt i 8 kap. 9 och 10 §§ ordet "länsstyrelsen" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" ,

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 8 och 17 §§, 4 kap. 8, 8 a och 9 a §§, 5 kap. 2, 4, 5, 6 och 8 §§, 6 kap. 5–7 och 10 §§, 7 kap. 3, 4, 8 och 9 §§ samt 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 §

2 Transportstyrelsen är körkortsmyndighet.

3 kap.

3 kap. 8 §

3 Transportstyrelsen får vid handläggningen av en ansökan om körkortstillstånd eller förhandsbesked begära in yttrande av polismyndighet, Kriminalvården, socialnämnd eller någon annan myndighet som bedöms kunna lämna upplysningar av betydelse för ärendet. Ett sådant yttrande ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort.

3 kap. 17 §

4 Har ett traktorkort förstörts eller kommit bort får Transportstyrelsen efter ansökan av innehavaren utfärda en ny behörighetshandling.
Till ansökan ska om möjligt det förstörda traktorkortet bifogas. Om ett traktorkort som kommit bort senare hittas ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen.

4 kap.

4 kap. 8 §

5 En ansökan om godkännande som handledare ska göras skriftligt på en särskild blankett. Till ansökan ska fogas ett bevis om att sökanden genomgått sådan introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 körkortslagen (1998:488), om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.
Ett godkännande som handledare avser övningskörning med en viss person (elev). Ansökan får inte prövas slutligt innan elevens ansökan om körkortstillstånd har tagits upp till prövning. Om eleven inte beviljats körkortstillstånd senast ett år från den dag när ansökan om godkännande som handledare gavs in till Transportstyrelsen, får ansökan avvisas.
För personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare åt andra anställda med körkortstillstånd som övningskör i sin anställning hos samma arbetsgivare, får ett godkännande som handledare avse övningskörning med samtliga dessa personer.

4 kap. 8 a §

6 Transportstyrelsen får förelägga den som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in ett sådant bevis som anges i 8 § första stycket andra meningen. Om sökanden inte följer föreläggandet ska ansökan avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

4 kap. 9 a §

7 En begäran av handledaren eller den som övningskör att Transportstyrelsen ska upphäva ett godkännande som handledare enligt 4 kap. 8 § andra stycket körkortslagen (1998:488) ska vara skriftlig.

5 kap.

5 kap. 2 §

8 Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda dennes lämplighet.
Transportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra socialnämnd, polismyndighet, Kriminalvården eller någon annan myndighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet.

5 kap. 4 §

När Transportstyrelsen i annat fall än som avses i 3 § överväger att ingripa, ska körkortshavaren underrättas om detta och föreläggas att svara inom viss tid vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras.
I underrättelsen ska Transportstyrelsen ange orsakerna till övervägandet om ingripande och den eller de bestämmelser som är tillämpliga. Körkortshavaren ska upplysas om att han eller hon, om han eller hon motsätter sig ett ingripande, bör ange skälen för det och de bevis som åberopas.

5 kap. 5 §

En uppmaning om att lämna över ett körkort till Transportstyrelsen i samband med ett beslut om återkallelse får delges körkortshavaren genom stämningsmannadelgivning. Handlingen ska då lämnas över till den som utför delgivningen.

5 kap. 6 §

Ett preliminärt beslut om körkortsingripande ska vara skriftligt varvid bestämmelserna i 4 § tillämpas. Beslutet ska innehålla en uppmaning till körkortshavaren att inom en viss tid godkänna beslutet.
Skriftligt godkännande ska lämnas till Transportstyrelsen.

5 kap. 8 §

Ett beslut att omhänderta ett körkort ska meddelas skyndsamt och delges körkortshavaren. Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande utredning och en redogörelse för de omständigheter som lett till omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen som ska pröva frågan om ingripande.
Om beslutet delges eller körkortet lämnas över senare, ska detta snarast meddelas Transportstyrelsen.
Ett omhändertaget körkort sänds till Transportstyrelsen.

6 kap.

6 kap. 5 §

Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488) ska behållas av polismyndigheten eller Transportstyrelsen under den tid som körkortet är ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige.

6 kap. 6 §

Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, ska Transportstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet, när det har vunnit laga kraft. Har körkortet förklarats ogiltigt i Sverige, ska körkortet om möjligt bifogas underrättelsen.

6 kap. 7 §

En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort ska göras skriftligen. Till ansökan ska fogas det utländska körkortet, en handling som visar att sökanden är permanent bosatt i Sverige och, om körkortet är utfärdat i Schweiz eller Japan, sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 §.
Om en ansökan avser ett körkort som utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska Transportstyrelsen utreda körkortets giltighet. Vid en ansökan om att byta ut ett utländskt körkort som utfärdats i en stat utanför EES får Transportstyrelsen förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att körkortet är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte föreläggandet får ansökan avvisas.
Har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES förstörts eller kommit bort, ska körkortshavaren skriftligen anmäla förlusten till Transportstyrelsen. Om ett körkort som kommit bort senare hittas ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen.

6 kap. 10 §

9 Transportstyrelsen får förelägga den som har ett utländskt körkort och som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in utredning
  • 1. som, dels visar att körkortet är giltigt i den stat där det utfärdats, dels när det utfärdades, eller
  • 2. om utländsk domstols eller någon annan myndighets körkortsingripande mot körkortshavaren.
Om sökanden inte följer föreläggandet får ansökan avvisas. Föreläggandet ska innehålla upplysning om detta.

7 kap.

7 kap. 3 §

En allmän förvaltningsdomstol som prövar överklagande av ärenden som avses i 5 kap. eller 6 kap. körkortslagen (1998:488) ska utöver vad som följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) till Transportstyrelsen lämna över en kopia av sådana beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. Domstolen ska också underrätta Transportstyrelsen om delgivning av beslut om återkallelse, beslut om att utländskt körkort inte är giltigt i Sverige och varning.

7 kap. 4 §

10 I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkortslagen och denna förordning.
I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om Rikspolisstyrelsens skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister.

7 kap. 8 §

11 En domstol ska omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till Transportstyrelsen i de fall som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.
Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, ska tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande beslutats att förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska den som meddelat beslutet omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det.
Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena ska sändas till Transportstyrelsen. Underrättelserna ska innehålla uppgifter om personnummer eller samordningsnummer.

7 kap. 9 §

12 Polismyndigheten ska anmäla till Transportstyrelsen
  • 1. om den finner anledning att anta att en körkortshavare, innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid eller ogiltighetstid beslutats men ännu inte löpt ut inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att få körkort eller traktorkort,
  • 2. om myndigheten finner att körkortshavaren har ett eller flera körkort utfärdade i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
  • 3. när någon har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
En anmälan ska innehålla uppgift om personnummer eller samordningsnummer.

9 kap.

9 kap. 1 §

13 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser finns i 8 kap. 1–3 §§ körkortslagen (1998:488).

SFS 2009:1369

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av

3 kap. 2 a § 2009:190

3 kap. 6 § 2009:190

3 kap. 7 § 2009:190

3 kap. 16 § 2009:190

7 kap. 1 § 2002:368

7 kap. 10 § 2008:1112

8 kap. 9 § 2009:190

8 kap. 10 § 2003:522.

Senaste lydelse 2008:1112. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 2005:1019.
Senaste lydelse 2008:1112.
Senaste lydelse 2004:1084.
Senaste lydelse 2004:1084.
Senaste lydelse 2004:1084.
Senaste lydelse 2005:1019.
Senaste lydelse 2004:1084.
Senaste lydelse 2008:1112.
Senaste lydelse 2001:666.
Senaste lydelse 1999:992.
Senaste lydelse 2008:1112.