Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:156 Utkom från trycket den 16 mars 2010Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 4 mars 2010.Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90)Senaste lydelse av 8 kap. 3 § 2008:1180. dels att i 1 kap. 8 § och 9 kap. 3 § ordet "Banverket" ska bytas ut mot "Trafikverket", dels att 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2008:1180. Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning X8, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)