Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:218 Utkom från trycket den 8 april 2010Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 25 mars 2010.Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen (2007:90) dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 8, 13, 14, 17, 21–26 §§ samt 8 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 13 a §, av följande lydelse.1 kap.2 §2 §I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Beteckning 
Betydelse 
Symbol 
Bild som används i stället för en text. 
Vägmärkesbild 
Den information som lämnas på ett vägmärke genom text och symboler. I vägmärkesbilden ingår bårder och motsvarande. 
Vägvisningsplan 
En förteckning över geografiska mål som ska anges med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de allmänna vägarna. 
2 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2008:1180. Förbudsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
C43 Slut på vändplats 
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör. 
 
C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II 
Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla. 
 
13 §13 § Senaste lydelse 2008:1180. Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen.För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten.Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.För numrerade trafikplatser upprättar Transportstyrelsen en förteckning över trafikplatsnummer.13 a §13 a §Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen meddelar på begäran av annan beslut om vägvisning till allmänna inrättningar, serviceanläggningar och turistiskt intressanta mål m.m.14 §14 §Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17 §. Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort. Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av turistiskt intresse. Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig trafikomläggning.17 §17 § Senaste lydelse 2008:1180. Lokaliseringsmärken anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte annat anges. Lokaliseringsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
F10 Platsmärke 
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket. 
 
F11 Vägnamn 
Märket anger namn på en viss väg eller led. Avvikelse från färg får inte ske. 
 
F12 Vattendrag 
 
 
 
F13 Avståndstavla 
Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket. 
 
F14 Vägnummer 
Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1–499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket. 
 
21 §21 §Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.Namn på en inrättning kan anges.22 §22 §Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
G9 Brandsläckare 
 
 
 
G10 Handelsområde 
Märket anger ett område för handel. 
 
Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.23 §23 §Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.Namn på en anläggning kan anges.24 §24 § Senaste lydelse 2008:191. Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
H24 Rum och frukost 
Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost. 
 
H25 Gårdsbutik 
Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter. 
 
H26 Hantverk 
Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter. 
 
Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.25 §25 §Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. används för att upplysa om vägar eller platser av turistiskt intresse.Namn på ett turistiskt mål kan anges.26 §26 § Senaste lydelse 2008:1180. Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
I1 Turistväg 
Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. 
 
I2 Turistområde 
Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet. Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas. 
 
I3 Landmärke 
Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen.Symbolen på märket visar en siluett av platsen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas. 
 
I4 Världsarv 
Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. 
 
8 kap.5 §5 §Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:Kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § betalas av den som begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller gatuhållningen.Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen.Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)