Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Rättelseblad: Förordning om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter;

OBS! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2010:712. Rättelsen avser underskriften.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:765) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.


SFS 2010:712

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den 31 december 2010 publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)