Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.1

dels att 8, 13, 18, 19, 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 30 § ska utgå,

dels att 1, 7–9, 21, 23–25, 27, 36 och 38 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller i anslutning till luftfartslagen (2010:500) föreskrifter om registrering i luftfartygsregistret samt om anteckningar i bihanget till detta.

7 §

En anteckning enligt 2 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) om att någon annan än ägaren brukar ett registrerat luftfartyg för en obestämd tid eller för en bestämd tid om minst en månad ska innehålla uppgift om
  • 1. nyttjanderättshavarens namn, nationalitet och adress, samt
  • 2. huruvida nyttjanderättshavaren enligt 3 a § lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart är ansvarig för sådana skador.
En anmälan för anteckning enligt första stycket ska innehålla de uppgifter som behövs för anteckningen samt nyttjanderättsavtalet eller en uppgift om innehavarens rätt som undertecknats av parterna.

9 §

Om ett luftfartyg ska avregistreras enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) men det inte kan göras på grund av 2 kap. 7 § samma lag, ska det antecknas i luftfartygsregistret.

21 §

Bestämmelser om avregistrering av ett luftfartyg finns i 2 kap. 6 och 7 §§ luftfartslagen (2010:500).

23 §

I en anmälan om att något har inträffat som innebär att ett luftfartyg ska avregistreras enligt 2 kap. 6 § första stycket 2, 3, 4 eller 5 luftfartslagen (2010:500) ska de uppgifter lämnas som föreskrivs i 22 § första stycket. De handlingar som föreskrivs i 22 § andra stycket ska följa med anmälningen.

24 §

2 I ett sådant fall som avses i 2 kap. 6 § första stycket 5 luftfartslagen (2010:500) får Transportstyrelsen förelägga luftfartygets ägare att inom en viss tid lämna de uppgifter och ge in de handlingar som avses i 22 §. Detta gäller dock inte, om ägaren inom den tid som Transportstyrelsen har bestämt har visat att luftfartyget är luftvärdigt och miljövärdigt.

25 §

En ansökan enligt 2 kap. 2 § tredje stycket luftfartslagen (2010:500) om medgivande att ett luftfartyg ska få stå kvar i luftfartygsregistret trots att kravet för registrering i 2 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre är uppfyllt, ska åtföljas av luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis.

27 §

Om ett luftfartyg med stöd av 2 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500) antecknas i bihanget till luftfartygsregistret, gäller anteckningen i högst tre månader.
Om luftfartyget registreras, förfaller anteckningen. Registreringen ska antecknas i bihanget.

36 §

3 Om en anmälan till Transportstyrelsen inte uppfyller de krav som anges i 16, 17, 23, 32 eller 35 §, får myndigheten förelägga den som ska göra anmälningen att inom en viss tid fullgöra sina skyldigheter.

38 §

4 Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna förordning och föreskrifter om undantag från förordningen. Styrelsen får också i enskilda fall medge undantag från förordningen.
Vid tillämpning av 2 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) ska Transportstyrelsen beakta vad som följer av gällande avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

SFS 2010:775

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av

30 § 2008:1151

31 § 2008:1151.

Senaste lydelse 2008:1151.
Senaste lydelse 2008:1151.
Senaste lydelse 2008:1151.