Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister samt bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 2 §

1 Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:
 • 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,
 • 2. 4 kap. brottsbalken,
 • 3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,
 • 4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,
 • 5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,
 • 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,
 • 7. 11 kap. brottsbalken,
 • 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
 • 9. 13 kap. brottsbalken,
 • 10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken,
 • 11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
 • 12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
 • 13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,
 • 14. narkotikastrafflagen (1968:64),
 • 15. skattebrottslagen (1971:69),
 • 16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
 • 17. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 • 18. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
 • 19. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
 • 20. 6 kap. yrkestrafiklagen (1998:490),
 • 21. lagen (1998:492) om biluthyrning,
 • 22. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
 • 23. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),
 • 24. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
 • 25. 11 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
 • 26. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige,
 • 27. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
 • 28. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,
 • 29. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,
 • 30. yrkestrafikförordningen (1998:779),
 • 31. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
 • 32. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 • 33. trafikförordningen (1998:1276),
 • 34. fordonsförordningen (2009:211), eller
 • 35. denna förordning.
Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 23 och 25–35 i första stycket.

SFS 2010:777

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2009:218.
Senaste lydelse 2010:146.