Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:829 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362. föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.4 kap.5 §5 §I mål om inlösen och ersättning ska expropriationslagen (1972:719) tillämpas, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. Om en talan i ett mål som väckts av en fastighetsägare eller den som innehar särskild rätt till en fastighet ogillas, tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 6 § plan- och bygglagen (1987:10) i fråga om rättegångskostnaderna.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning enligta) 4 kap. 1 och 2 §§, om talan om inlösen har väckts före ikraftträdandet, ochb) 4 kap. 3 och 4 §§, om beslutet enligt 3 kap. 1, 2, 3 eller 4 § har meddelats före ikraftträdandet.3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)