Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:892 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353. föreskrivs att 1 kap. 3 § och 5 kap. 1 a § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 1998:850. Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om byggande av järnväg ska 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Fastställande av järnvägsplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.Vid planläggning, byggande och underhåll av järnväg ska hänsyn tas till både enskilda intressen och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning ska eftersträvas.5 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2010:93. Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en järnvägsplan får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)