Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 41 § lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg ska ha följande lydelse.

41 §

2 Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

SFS 2010:970

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJonas Pontén(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.
Senaste lydelse 1968:53.