Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1066 Utkom från trycket den 27 juli 2010Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;utfärdad den 15 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379. föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.5 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2010:93. Trafikverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut. Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och regionplaneorgan enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)