Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om yrkestrafiklagen (1998:490)2

dels att 2 kap. 16–17 §§ och 7 kap. 1 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 16 § ska utgå,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 §

3 Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

2 kap.

2 kap. 1 §

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd.
En regional kollektivtrafikmyndighet får driva linjetrafik utan särskilt tillstånd. Myndigheten får anlita någon annan för att utföra sådan trafik. Den som utför trafiken ska ha tillstånd till yrkesmässig trafik för persontransporter.

7 kap.

7 kap. 2 §

4 Transportstyrelsens beslut i frågor om yrkesmässig trafik får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2010:1069

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379.
Senaste lydelse av

2 kap. 16 § 1998:491

2 kap. 17 § 2009:1356

7 kap. 1 § 2009:1356.

Senaste lydelse 2001:572.
Senaste lydelse 2009:1356.