Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:1236 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik;utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 2 a § lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ska ha följande lydelse.2 a §2 a § Senaste lydelse 1995:368. Om den resande var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige skavid tillämpning av artikel 31 i bihang A till fördraget i stället för 700 beräkningsenheter gälla ett belopp motsvarande hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då den händelse som orsakade skadan inträffade, ochvid tillämpning av artikel 43 § 1 i bihang A till fördraget i stället för ränta med 5 procent gälla ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMalin Bonthron(Justitiedepartementet)