Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

10 kap.

10 kap. 1 §

Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Ett luftfartygs ägare eller brukare och de som tjänstgör på luftfartyg eller vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar föreskrifter om ersättning av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador gäller bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

SFS 2010:1310

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.