Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1310 Utkom från trycket den 30 november 2010Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500);utfärdad den 18 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7. föreskrivs att 10 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.10 kap.1 §1 §Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.Ett luftfartygs ägare eller brukare och de som tjänstgör på luftfartyg eller vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar föreskrifter om ersättning av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador gäller bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTLennart Renbjer(Näringsdepartementet)