Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Vägsäkerhetslag (2010:1362) Förarbeten2010:1362Prop. 2009/10:230, bet. 2010/11:TU3, rskr. 2010/11:33.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet (EUT L 319, 29.11.2008, s. 59, Celex 32008L0096).2010:1363Prop. 2009/10:230, bet. 2010/11:TU3, rskr. 2010/11:33.Utkom från trycket den 3 december 2010utfärdad den 25 november 2010.Inledande bestämmelser1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.2 §2 §I denna lag betyder TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätetEGT L 228, 9.9.1996, s. 1 (Celex 31996D1692). och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet, väghållare:i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghållningen,i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149), samfälligheten, ochi fråga om annan väg, vägens ägare, vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller betydande förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet, trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett vägprojekt har på vägnätets säkerhet, trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och teknisk säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt. Lag (2010:1363). Tillämpningsområde3 §3 §Denna lag gäller vägar eller vägprojekt som ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige. Lagen gäller dock inte vägtunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.Trafiksäkerhetsanalys4 §4 §För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys. Analysen ska innehålla en beskrivning av de överväganden som gjorts i fråga om trafiksäkerheten.Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts- eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:1363). Trafiksäkerhetsgranskare och trafiksäkerhetsgranskning5 §5 §För varje vägprojekt ska väghållaren utse en trafiksäkerhetsgranskare som ska följa den fysiska planeringen av vägprojektet, göra en trafiksäkerhetsgranskning och upprätta granskningsrapporter.Godkännande av trafiksäkerhetsgranskare6 §6 §En trafiksäkerhetsgranskare ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten. Ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare får meddelas den som har genomgått särskild grundutbildning och i övrigt är lämplig för uppgifterna. En godkänd trafiksäkerhetsgranskare är skyldig att genomgå en sådan fortbildning som föreskrivs med stöd av 16 §.7 §7 §Tillsynsmyndigheten får återkalla ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare omhan eller hon inte genomgår sådan fortbildning som avses i 6 §,han eller hon själv begär det, ellerdet annars finns någon särskild anledning att återkalla godkännandet.Säkerhetsinspektioner8 §8 §Väghållaren ska genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner av vägar, kartlägga vägarnas säkerhetsstandard och upprätta en plan för åtgärder som bör vidtas för att öka säkerheten på vägarna.Säkerhetskrav9 §9 §Väghållaren ska systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägarna. Åtgärder för att avhjälpa den omedelbara risken för sådana skador ska vidtas först.Skyldigheten i första stycket gäller i den utsträckning som det kan anses skäligt. Därvid ska nyttan av skyddsåtgärder jämförd med kostnaderna för sådana åtgärder, liksom frågan om risken för skador kan minskas genom andra åtgärder, särskilt beaktas.Olycksrapporter10 §10 §Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka i trafiken som inträffat på en väg inom TEN-T-vägnätet.Tillsyn11 §11 §Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.12 §12 §Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och villkor som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.Överklagande13 §13 §Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.14 §14 §Om en myndighet eller en kommun överklagar tillsynsmyndighetens beslut, ska tillsynsmyndigheten vara klagandens motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till domstolen.Verkställighet15 §15 §Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.Bemyndiganden16 §16 §Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omupprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av granskningsrapporter,utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,förfarandet vid säkerhetsinspektioner,rapportering av dödsolyckor i trafiken,säkerhetskrav,tillsyn, samtavgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2010:1362 1. Denna lag träder i kraft d. 19 dec. 2010.2. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller endast vägprojekt som påbörjats efter lagens ikraftträdande. 2010:1363 Denna lag träder i kraft d. 2 maj 2011.