Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Vägsäkerhetsförordning (2010:1367)

Utkom från trycket den 3 december 2010

utfärdad den 25 november 2010.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpningen av vägsäkerhetslagen (2010:1362).

2 §

Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Tillsynsmyndighet

3 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 11 § vägsäkerhetslagen (2010:1362).

Trafiksäkerhetsanalys

4 §

En trafiksäkerhetsanalys ska innehålla en beskrivning av

 1. den aktuella trafiksäkerhetssituationen,

 2. de trafiksäkerhetsmässiga problemen, och

 3. de mål som ska uppnås med vägprojektet.

I trafiksäkerhetsanalysen ska även ingå en konsekvensanalys av de alternativ som föreslås, en jämförelse av alternativen och en beskrivning av det bästa alternativet.

Trafiksäkerhetsgranskning

5 §

En trafiksäkerhetsgranskning ska omfatta hela vägprojektet från den inledande planeringen till dess att vägen öppnas för trafik. I granskningen ska en studie över vägprojektets genomförbarhet och detaljutformning ingå.

Trafiksäkerhetsgranskare

6 §

Utbildning till trafiksäkerhetsgranskare sker genom särskild grundutbildning. Den som genomgått sådan utbildning och i övrigt uppfyller de krav som följer av föreskrifter som avses i 9 § ska godkännas som trafiksäkerhetsgranskare. Transportstyrelsen ska utfärda ett behörighetsbevis till den som godkänts som trafiksäkerhetsgranskare.

7 §

En trafiksäkerhetsgranskare ska genomgå regelbunden fortbildning i enlighet med föreskrifter som avses i 9 §.

Säkerhetskrav

8 §

Väghållaren ska upprätta en säkerhetsdokumentation för uppgiften att systematiskt och fortlöpande vidta åtgärder i enlighet med 9 § vägsäkerhetslagen (2010:1362). Dokumentationen ska innehålla en översiktlig beskrivning och analys av vägnätet bestående av en kartläggning av vägarnas säkerhetsstandard samt en plan för åtgärder som bör vidtas för att öka säkerheten på vägarna.

Bemyndiganden

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,

 2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av granskningsrapporter,

 3. utbildning, godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,

 4. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,

 5. förfarandet vid säkerhetsinspektioner,

 6. rapportering av dödsolyckor i trafiken,

 7. säkerhetskrav,

 8. tillsyn, samt

 9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt vägsäkerhetslagen (2010:1362) och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av vägsäkerhetslagen (2010:1362) och denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1367

Denna förordning träder i kraft d. 19 dec. 2010.