Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjölagen (1994:1009);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 a § och 18 kap. 1 § sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 a §

2 Fartygsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.
Regeringen meddelar föreskrifter om fartygsregistrets innehåll och närmare ändamål och behandling av uppgifter samt om personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd.

18 kap.

18 kap. 1 §

3 På ett handelsfartyg med en bruttodräktighet av minst 20 ska, när fartyget hålls i drift, en skeppsdagbok föras och, om fartyget är maskindrivet eller försett med hjälpmaskin, en maskindagbok. Detta gäller också i fråga om fiskefartyg med en bruttodräktighet av minst 80.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten att föra dagbok och meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.
Särskilda bestämmelser gäller om annan dagbok på vissa fartyg.

SFS 2010:1551

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMalin Bonthron(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.
Senaste lydelse 2001:384.
Senaste lydelse 2008:1311.