Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2 ska ha följande lydelse.

34 §

3 Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

SFS 2010:1561

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2010/11:3 och 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11: 58 och 2010/11:59.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:518.
Senaste lydelse 2004:518.