Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1562 Utkom från trycket den 14 december 2010Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 3 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59. föreskrivs att 10 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2009:1352. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter omlagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,registrering som behövs för tillämpningen av lagen,att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå, ochavgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)