Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (2004:1167) om vägtransportledare ska ha följande lydelse.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
  • 1. utbildning och avgifter för utbildningen,
  • 2. avgifter för ärendehandläggning,
  • 3. vägtransportledarens klädsel och utrustning, samt
  • 4. utmärkning av fordon som används av vägtransportledare för eskort.

SFS 2010:1569

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.