Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar;

Regeringen föreskriver att 1 § kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar ska ha följande lydelse.

1 §

1 Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som Transportstyrelsen bestämmer.
Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från första stycket i den mån kravet på sjösäkerhet inte åsidosätts. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

SFS 2010:1581

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2008:1175.